ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight against*, -fight against-

fight against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight against (phrv.) ต่อสู้กัน See also: ทะเลาะกัน Syn. fight with
fight against (phrv.) ต่อสู้กับ See also: ต่อต้าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อสู้ (n.) fight against See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน
การบากบั่น (n.) fight against See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การดิ้นรน, การต่อสู้
การฝ่าฟัน (n.) fight against See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor Syn. การฟันฝ่า, การพยายาม, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้
การพยายาม (n.) fight against See also: struggle, breakthrough, striving, exertion, endeavor Syn. การฟันฝ่า, การบากบั่น, การดิ้นรน, การต่อสู้
ฝ่าฟัน (v.) fight against See also: struggle, surmount one´s difficulties Syn. ต่อสู้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My troops refuse to fight against his people.{\cHFFFFFF}My troops refuse to fight against his people.
To fight against their anger, not to provoke it.สู้กับความโกรธของพวกเขา ไม่ใช่กระตุ้น
In the meanwhile, I will continue to indulge myself, and I will continue doing my best... in the good fight against dry rot and rust.แต่ตอนนี้ ฉันขอมอมตัวเองก่อน ดีกว่านั่งเหี่ยวแห้ง รอวันตาย
And it's for her that I decide one day to fight against my bad luck and travel all over without a destinationลุกขึ้นสู้กับความซวย เดินทางไปเรื่อยไม่มีจุดหมาย
I fight myself. I fight against myself.ฉันสู้กับตัวเอง กับตัวตนของตัวเอง
This is totally different from our fight against Japan! You damn communist!แค่ลัทธิก็สำคัญพอที่จะทำให้ เราฆ่าคนอื่นได้แล้วเหรอวะ?
A power to fight against this planet... which hurts the people living on it.พลังที่จะต่อกรกับดาวดวงนี้... ดวงดาวที่ทำร้ายคนที่อาศัยอยู่
During the last war with BuYeo, you helped them fight against the Han,ในช่วงสงครามครั้งที่แล้ว เจ้าช่วยพวกมันทำสงครามกับฮั่น
But in every age, there are those who fight against it.ชาร์ล เซเวียร์ ชายผู้เกิดมาบนโลกที่แบ่งแยกเป็นสองฝ่าย
It's a fight against yourself.มันเป็นการต่อสู้เพื่อตัวแกเอง
How are you going to fight against the Han Army if you don't have any guts?พวกเจ้าจะไปสู้กับกองทัพฮั่นได้ยังไง ถ้าพวกเจ้าไม่มีความกล้า
We can't fight against Kanen, he has too many men. What's the alternative?เราสู้พวกมันไม่ได้ มันมีกำลังมากเกิน แล้วทางเลือกอื่นละ?

fight against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
善戦苦闘[ぜんせんくとう, zensenkutou] (n,vs) putting up a good fight against some odds
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny
立ち向かう[たちむかう, tachimukau] (v5u,vi) to fight against; to oppose; to face

fight against ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝ่าฟัน[v.] (fāfan) EN: fight against ; struggle ; surmount one's difficulties FR: se bagarrer ; lutter pour
ฟันฝ่า[v.] (fanfā) EN: struggle ; fight against ; overcome ; buffet ; surmount ; get through FR: lutter contre ; affronter ; surmonter
ประจัญ[v.] (prajan) EN: meet face to face ; confront ; fight against ; struggle ; fight ; face ; be confronted with ; combat ; oppose; encounter FR: affronter ; faire face ; combattre ; lutter contre ; se battre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight against
Back to top