ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

breakthrough

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *breakthrough*, -breakthrough-

breakthrough ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
breakthrough (n.) การพัฒนาหรือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ See also: (โดยเฉพาะทางวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี หรือทางการแพทย์) Syn. discovery
breakthrough (n.) เหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำให้อุปสรรคหมดไป
breakthrough (n.) การบุกเข้าไปในแนวเขตของข้าศึก Syn. breakout
English-Thai: HOPE Dictionary
breakthrough(เบรค'ธรู) n. การพัฒนาอย่างมากมายยิ่ง,การก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ครั้งสำคัญยิ่ง,การฝ่าอุปสรรค, การบุกทะลวง, Syn. advance -Conf.break through
English-Thai: Nontri Dictionary
breakthrough(n) การบุกทะลวง,การฝ่าอุปสรรค,การพัฒนา,ความก้าวหน้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Breakthroughการเล็ดลอด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't use that back here. The breakthrough is killing our radio mikes.ใช้ไอ้นั่นไม่ได้ รบกวนคลื่นเรา
We are here to announce a momentous breakthrough in medical science.เรามาที่นี่กันเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการก้าวข้ามทางวิทยศาสตร์
It's also very important in a clinical situation. Why is trust the most important thing... in making a breakthrough with a client?ทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ในการเปิดใจ คนไข้ มอรีล
That a breakthrough will come.ความสำเร็จจะต้องมาครับ
We've had a breakthrough today.วันนี้เราทำได้เยี่ยมมาก
Once the initial breakthrough occurred... subject completed all elementary school work in five weeks.เมื่อเริ่มต้นการพัฒนาที่เกิดขึ้น เรื่องเสร็จทุกงานโรงเรียน ประถมในห้าสัปดาห์
Seems to be our most significant breakthrough to date.มันอาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก็ได้
Really feel like we had a breakthrough there.คิดว่าเราคุยรื่องพวกนี้ไปเยอะแล้วนะ
Ladies and gentlemen, our first award is for the medical breakthrough of the year.สุภาพบุรุษ และสตรี รางวัลแรกของเรา สำหรับ การปฏิวัติวงการณ์แพทย์ แห่งปี
The energy breakthrough I was working on just came to fruition.งานวิจัยขุมพลังงานใหม่ของฉัน บรรลุผลแล้ว
The key breakthrough in particle physics was the discovery that certain particles are actually force carriers.ยกตัวอย่างเช่นอนุภาค โฟตอนของแสง พกแรงแม่เหล็กไฟฟ้า กองกำลังทั้งหมดที่มี ให้บริการเหล่านี้
I know it's been a struggle. But you just had a breakthrough this morning.ฉันรู้มันคือการต่อสู้ แต่เธอก็ผ่านมันมาได้เมื่อเช้านี้นี่

breakthrough ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
破壁[pò bì, ㄆㄛˋ ㄅㄧˋ, 破壁] broken wall; to break through a wall; fig. a breakthrough in sb's career
突破[tū pò, ㄊㄨ ㄆㄛˋ, 突破] breakthrough
冲破[chōng pò, ㄔㄨㄥ ㄆㄛˋ, 冲破 / 衝破] breakthrough; to overcome an obstacle quickly
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development

breakthrough ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ブレークスルー;ブレイクスルー[, bure-kusuru-; bureikusuru-] (n) breakthrough
中央突破[ちゅうおうとっぱ, chuuoutoppa] (n) central breakthrough
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
新機軸[しんきじく, shinkijiku] (n) innovation; new departure; milestone; breakthrough
突破口[とっぱこう, toppakou] (n) breakthrough (research, etc.); breach; opening
大発見[だいはっけん, daihakken] (n) breakthrough; great discovery
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
突破[とっぱ, toppa] (n,vs) breaking through; breakthrough; penetration; (P)

breakthrough ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การค้นพบ[n.] (kān khonpho) EN: discovery ; breakthrough ; finding FR: découverte [f] ; avancée [f]
การค้นพบทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān khonpho) EN: scientific breakthrough FR: découverte scientifique [f]
การค้นพบเทคโนโลยี[n. exp.] (kān khonpho) EN: technology breakthrough FR:
การค้นพบที่ยิ่งใหญ่[n. exp.] (kān khonpho) EN: breakthrough FR: progrès majeur [m]
การพัฒนา[n.] (kān phattha) EN: development ; progress ; breakthrough FR: développement [m] ; progression [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า breakthrough
Back to top