ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fiance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fiance*, -fiance-

fiance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fiance (n.) คู่หมั้นชาย
fiancee (n.) คู่หมั้นหญิง
English-Thai: HOPE Dictionary
fiance(ฟีอานเซ') n. คู่หมั้นชาย -pl. fiances
fiancee(ฟิอานเซ') n. คู่หมั้นหญิง -pl. fiancees
English-Thai: Nontri Dictionary
fiance(n) คู่หมั้นชาย
fiancee(n) คู่หมั้นหญิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คู่หมั้นคู่หมาย (n.) fiance/fiancee See also: betrothed Syn. คู่หมั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
(HORSE NEIGHING) Ha! Your pig fiancé is too late.คู่หมั้นหมูตอนของท่านช้าไปแล้วล่ะ
And she´s coming in with her fiance next Friday.จะพาคู่หมั้นมาศุกร์หน้า
The T-X is polymimetic, able to take the form of anything it touches. Your fiance is dead.T-X เป็นโลหะไร้รูป สามารถเปลี่ยน เป็นอะไรก็ได้ ที่มันแตะต้อง
Unless, of course, you want to go back to California and that fiance of yours.เว้นแต่คุณอยากกลับแคลิฟอร์เนีย ไปหาคู่หมั้น
I have a fiance waiting for me at a hotel, who's going to be crushedฉันมีคู่หมั้นรออยู่ที่โรงแรม ใครกันที่จะได้ความรัก
I don't want to have to convince my fiance that she should be with me.ผมไม่ได้ต้องการความมั่นคงทางการเงิน แบบที่คุณต้องการอยู่กับผม
So you never wondered how your latest fiancé ended up on the Flying Dutchman in the first place?นี่คุณไม่สงสัยบ้างเลยรึ ว่าทำไม.. คู่หมั้นใหม่ของคุณ ถึงไปถูกกักอยู่บนเรือ ฟลายอิ้งดัชแมน ได้ง่าย ๆ อย่างนั้น
Miss D'Agostino, do you acknowledge the gentleman standing before you as your fiancé and future husband?ว่าผู้ชายคนนี้เป็นสามีของคุณ
Miss Napolitano, do you acknowledge the gentleman standing before you as your fiancé and future husband?คุณแจ้งมาว่ายอมรับผู้ชายคนนี้ เป็นสามีของคุณใช่ไหม
Your name hasn't been called 'cause your fiancé didn't put it on the list.คุณใช้ชื่อหลังแมนคูโซ่ ของเขาด้วยเหรอครับ
Wow, your fiance really manages to squeeze a lot onto that belt.ว้าว คู่หมั้นคุณเก่งจริงๆ แขวนโทรศัพท์ที่เอวได้ตั้งสองสามเครื่องแน่ะ
I guess that's what happens when your fiancé tries to slice you up into small bloodless pieces.มันคงเป็นอย่างนี้ เมื่อคู่หมั้นคุณ อยากจะหั่นคุณเป็นชิ้นๆ

fiance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
许婚[xǔ hūn, ㄒㄩˇ ㄏㄨㄣ, 许婚 / 許婚] to become engaged; to affiance (a daughter)
未婚夫[wèi hūn fū, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄈㄨ, 未婚夫] fiancé
未婚妻[wèi hūn qī, ㄨㄟˋ ㄏㄨㄣ ㄑㄧ, 未婚妻] fiancée

fiance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フィアンセ[, fianse] (n) fiance (fre
傍若無人[ぼうじゃくぶじん, boujakubujin] (adj-na,n,adj-no) arrogance; audacity; (behaving) outrageously as though there were no one around; insolence; defiance; overbearing
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
反骨の精神;叛骨の精神[はんこつのせいしん, hankotsunoseishin] (n) backbone; spirit of defiance
叛服[はんぷく, hanpuku] (n) disobedience and obedience; defiance and compliance
婚約者[こんやくしゃ, konyakusha] (n) fiance; fiancee; (P)
挑戦[ちょうせん, chousen] (n,vs) challenge; defiance; (P)
物ともせず[ものともせず, monotomosezu] (adv) (uk) (See 物ともしない) in the face of; in defiance of
許嫁;許婚[いいなずけ;いいなづけ;きょこん(許婚);きょか(許嫁);ゆいなずけ(許嫁), iinazuke ; iinaduke ; kyokon ( kyokon ); kyoka ( iinazuke ); yuinazuke ( iinazuke )] (n) fiance; fiancee

fiance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คู่หมั้น[n.] (khūman) EN: betrothed ; engaged couple ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR: fiancés [mpl]
คู่หมั้นคู่หมาย[n. exp.] (khūman khū ) EN: betrothed ; fiancé (m.) ; fiancée (f.) FR:
เชื่อ[v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[v. exp.] (cheūa jai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in ; rely on FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
ช่วงความเชื่อมั่น[n. exp.] (chūang khwā) EN: confidence interval (CI) FR: intervalle de confiance [m]
ดัชนีความเชื่อมั่น[n. exp.] (datchanī kh) EN: FR: indice de confiance [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค[n. exp.] (datchanī kh) EN: Consumer Confidence Index (CCI) FR: indice de confiance des consommateurs [m]
ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม[n. exp.] (datchanī kh) EN: FR: indices de confiance des industriels [m]
ฝากความหวังไว้กับ[xp] (fāk khwām w) EN: bank on someone ; bank on something FR: placer sa confiance en
ฝากเตือน[X] (fāk teūoen) EN: FR: méfiance
การลงมติไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of no confidence ; motion of no confidence FR: vote de défiance [m]
การลงมติไว้วางใจ[n. exp.] (kān long ma) EN: vote of confidence FR: vote de confiance [m]
ขาดความมั่นใจ[v. exp.] (khāt khwām ) EN: have no confidence FR: manquer de confiance
ขาดความมั่นใจในตัวเอง[v. exp.] (khāt khwām ) EN: FR: manquer de confiance en soi
ความเชื่อใจ[n. exp.] (khwām cheūa) EN: confidence FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่น[n.] (khwām cheūa) EN: confidence FR: confiance [f]
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน[n. exp.] (khwām cheūa) EN: investor confidence FR: confiance des investisseurs [f]
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค[n. exp.] (khwām cheūa) EN: consumer confidence FR: confiance des consommateurs [f]
ความกระจอก[n.] (khwām krajø) EN: FR: insignifiance [f]
ความไม่มั่นใจในตนเอง[n. exp.] (khwām mai m) EN: FR: non-confiance en soi [f]
ความไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (khwām mai w) EN: distrust FR: méfiance [f] ; défiance [f]
ความมั่นใจ[n.] (khwām manja) EN: ensuring ; confidence ; trustworthiness ; trust ; reliance FR: assurance [f] ; confiance [f]
ความมั่นใจในตนเอง[n. exp.] (khwām manja) EN: self-confidence FR: confiance en soi [f]
ความมั่นใจในตัวเอง[n. exp.] (khwām manja) EN: self-confidence FR: confiance en soi [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songs) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion ; scepticism FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
ความไว้ใจ[n.] (khwām waija) EN: trustworthiness FR: confiance [f]
ความไว้วางใจ[n. exp.] (khwām waiwā) EN: trustworthiness ; reliability FR: confiance [f]
ลงมติไม่ไว้วางใจ[v. exp.] (long mati m) EN: censure FR: voter la confiance
ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกัน[v. exp.] (mai waineūa) EN: FR: ne pas se faire confiance
หมั้น[v.] (man) EN: betroth ; be betrothed ; engage ; be engaged ; give one's hand to ; contract a marriage with FR: s'engager ; promettre le mariage ; se fiancer
มั่นใจในตัวเอง[v. exp.] (manjai nai ) EN: be self-confident FR: avoir confiance en soi
หมั้นแล้ว[adj.] (man laēo) EN: engaged FR: fiancé
มีความมั่นใจในตัวเองสูง[n. exp.] (mī khwām ma) EN: have high self confidence FR: avoir une confiance en soi élevée
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; compter sur ; avoir foi (en qqn)
ไว้ใจได้[adj.] (waijai dāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้เนื้อเชื่อใจ [v.] (waineūacheū) EN: trust ; put one's trust in s.o. ; confide in ; have confidence in FR: avoir confiance ; agir main dans la main
ไว้วางใจ[v.] (waiwāngjai) EN: trust ; confide (in) ; have confidence in ; rely on FR: se fier à ; avoir confiance en ; faire confiance
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence FR: se fier à ; avoir confiance

fiance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Todesverachtung {f}defiance of death
Trotz {m} | jdm. zum Trotz | seinen Warnungen zum Trotzdefiance | in defiance of sb. | despite his warnings

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fiance
Back to top