ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-fatherhood-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fatherhood, *fatherhood*,

-fatherhood- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Y es. Fatherhood is a blessing...ใช่ การได้เป็นพ่อคือพรวิเศษ
Apparently, fatherhood holds no appeal for Louis, and Chuck will always be Chuck.ความเป็นพ่อคนเหมาะสำหรับหลุยส์ และชัคก็ยังคงเป็นชัคเสมอ
If I know anything about Chuck Bass, it's that fatherhood isn't part of the lifestyle.ถ้าฉันรู้อะไรเกี่ยวกับชัค แบส สิ่งนั้นมันก็คือความเป็นพ่อไม่ได้อยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตเลย
Punching women and kids -- is that what they call fatherhood in your day?ชกต่อยผู้หญิงและเด็ก คือสิ่งที่เค้าเรียกกันว่าความเป็นพ่อหรอ
But I don't wanna ruin the discoveries of fatherhood for you.แต่ฉันไม่อยากทำลาย การค้นพบความเป็นพ่อของนาย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -fatherhood-
Back to top