ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fascinated

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fascinated*, -fascinated-

fascinated ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fascinated (adj.) น่าดึงดูดใจ See also: ซึ่งมีเสน่ห์, น่าหลงใหล, น่าลุ่มหลง Syn. captivated, enchanted, dazzled Ops. disgusted, bored
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ใหลหลง (adv.) fascinatedly See also: passionately, infatuatedly Syn. หลงใหล
ชวนดู (v.) to be fascinated See also: to be attractive, to be charm Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู Ops. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย
ชอบอกชอบใจ (v.) be fascinated See also: be attracted, be impressed Syn. ติดใจ, พอใจ
ติดอกติดใจ (v.) be fascinated See also: be attracted, be impressed Syn. ติดใจ, พอใจ, ชอบอกชอบใจ
น่าดู (v.) to be fascinated See also: to be attractive, to be charm Syn. น่าชม, น่ามอง, ชวนดู, ชวนมอง, ชวนชม, น่าเอ็นดู Ops. ไม่น่ารัก, น่าเกลียด, ขี้ริ้วขี้เหร่, ไม่สวย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She loved volcanoes. Fascinated by them.เธอรักภูเขาไฟ โดยพวกเขาหลงใหล
I've always been fascinated by that.ผมหลงเสน่ห์กับเรื่องนี้..
You know, plus he'd be grinding his hips, and my grandmother would be... yes, revolted but also strangely fascinated in a completely disturbing way... and, um...คุณจะรู้ว่าทั้งเขาต้องการจะบดสะโพกของเขาและคุณยายของฉันจะเป็น ... ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ยังแปลกหลงใหลในทางที่รบกวนอย่างสมบูรณ์ ... และหนอ ...
I'm fascinated with your precision.They understand it now.
Matrimony's always fascinated me.คู่สามีภรรยาทำให้ผมอิจฉาเสมอ
So, I'm fascinated to hear your guys' stories.ผมอยากฟังเรื่องของหนุ่มๆที่ข้ามาใหม่หน่อยน่ะ
Music has always fascinated us in the way that it communicates.ดนตรีช่างเป็นสื่อที่ชวนทำให้เราหลงใหล
I've always been fascinated by card playersพวกขาไพ่มักจะทำให้ฉันแปลกใจได้เสมอ
The thing that always fascinated me about you.สิ่งที่อยู่ในตัวเธอ ที่ฉันหลงใหลเสมอ
Even as a baby she was completely fascinated with them.ตั้งแต่เด็กแล้ว เธอมันชอบ สนใจเรื่องราวพวกนี้
I've always been fascinated by the Middle East.ฉันหลงใหลตะวันออกกลางมานานแล้ว
No wonder the queen is so fascinated by you.ไม่ต้องสงสัย ราชินี... เค้าหลงไหลคุณจะตาย

fascinated ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心醉[xīn zuì, ㄒㄧㄣ ㄗㄨㄟˋ, 心醉] enchanted; fascinated; charmed
醉心[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, 醉心] enthralled; fascinated
入迷[rù mí, ㄖㄨˋ ㄇㄧˊ, 入迷] to be fascinated; to be enchanted
心驰神往[xīn chí shén wǎng, ㄒㄧㄣ ㄔˊ ㄕㄣˊ ㄨㄤˇ, 心驰神往 / 心馳神往] one's thoughts fly to a longed-for place or person; to long for; infatuated; fascinated
神魂颠倒[shén hún diān dǎo, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, 神魂颠倒 / 神魂顛倒] lit. spirit and soul upside-down (成语 saw); infatuated and head over heels in love; fascinated; captivated
着迷[zháo mí, ㄓㄠˊ ㄇㄧˊ, 着迷 / 著迷] fascinated

fascinated ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マイブーム[, maibu-mu] (n) something that a person is currently obsessed with or fascinated by (wasei
心を奪う[こころをうばう, kokorowoubau] (exp,v5u,vi) to be thoroughly attracted by; to be completely fascinated by
心を奪われる[こころをうばわれる, kokorowoubawareru] (exp,v1) to be captivated by ...; to be fascinated with ...
心惹かれる[こころひかれる, kokorohikareru] (v1) to feel attracted by; to be fascinated by
恍然[こうぜん, kouzen] (adj-t,adv-to) fascinated and distracted by something
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P)
うっとりする;うっとりとする[, uttorisuru ; uttoritosuru] (exp,vs-i) (1) (See うっとりさせる) to be entranced; to be enraptured; to be transported; to be fascinated; (2) to be absentminded; to be miles away; to be in a world of one's own

fascinated ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบอกชอบใจ[v. exp.] (chøp ok chø) EN: be fascinated FR:
จับจิตจับใจ[adj.] (japjit japj) EN: fascinated FR:
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be fascinated by ; dote on ; be fatuous ; be mad about FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
ติดใจ[v.] (titjai) EN: like ; fancy ; love ; be taken with ; be fond of ; delight in ; be enamored with/of ; be impressed by/with ; be fascinated by/to ; be interested (in) FR: aimer
ติดเนื้อต้องใจ[v. exp.] (tit neūa tǿ) EN: be attracted (by) ; take a fancy (to s.o.) ; have the affection for ; be fond of ; be fascinated with/by FR:
ติดผู้หญิง[v. exp.] (tit phūying) EN: be stuck on a girl ; be fascinated with a woman ; fall in love with a woman FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fascinated
Back to top