ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fantasise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fantasise*, -fantasise-

fantasise ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fantasise (vi.) จินตนาการ See also: นึกฝัน, เพ้อฝัน Syn. dream, imagine
fantasise (vt.) สร้างจินตนาการ See also: นึกฝัน, เพ้อฝันถึง Syn. dream, imagine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Many, many women fantasise about being tied up, strangled, raped, eaten.มีผู้หญิงเยอะแยะ มากมายที่สร้างจินตนาการเพ้อฝัน ถูกรัดคอ ถูกข่มขืน ถูกกัดคอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fantasise
Back to top