ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

falsetto

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *falsetto*, -falsetto-

falsetto ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
falsetto (n.) นักร้องที่ร้องเสียงสูงสุด See also: นักร้องโซปราโน Syn. treble
falsetto (n.) เสียงสูงสุดของผู้ชาย Syn. soprano
English-Thai: HOPE Dictionary
falsetto(ฟอลเซท' โท) n. เสียงสูงผิดธรรมชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สุ้มเสียง (n.) falsetto See also: voice, sound Syn. กระแสเสียง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* But, Bernadette, give me one more chance * (falsetto):แต่เบอร์นาเดธ ให้โอกาสฉันอีกครั้ง

falsetto ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
假嗓子[jiǎ sǎng zi, ㄐㄧㄚˇ ㄙㄤˇ ㄗ˙, 假嗓子] falsetto (in opera)

falsetto ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ファルセット[, farusetto] (n) falsetto (ita
仮声[かせい, kasei] (n) falsetto
裏声[うらごえ, uragoe] (n) falsetto

falsetto ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fistelstimme {f}falsetto; squeaky voice

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า falsetto
Back to top