ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fairground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fairground*, -fairground-

fairground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairground (n.) บริเวณงานแสดงนิทรรศการ See also: ลานจัดงานแสดง, ลานตลาดนัด Syn. enclosure, exhibition, coloseum
English-Thai: HOPE Dictionary
fairgroundn. บริเวณตลาดนัก,บริเวณแข่งขัน,บริเวณจัดงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, I don't hire the day laborers; the fairground does that.จ้างแรงงานรายวัน ลานแสดงนิทรรศการณ์เป็นคนจ้าง
Uh, Marie's working tomorrow, and there's this gem and mineral show that's opening at the fairgrounds.เอ่อ พรุ่งนี้มาร์รีต้องไปทำงาน และมีการจัดงานอัญมณี และงานแสดงแร่ธาตุ บริเวณงานแสดงนิทรรศการกลางเเจ้ง
Bones and I just got back from the fairgrounds.โบนส์กับผมพึ่งกลับมาจากบริเวณงาน
Mr. Neibling, the victim worked at the fairgrounds during the time of your pet exposition, all right?คุณนิบลิ่ง,เหยื่อทำงานที่ลานแสดง ช่วงเวลาที่งานของคุณจัดอยู่,เข้าใจไหม
Just a e-mail telling me to meet a guy named Juan at the fairground, give him half the money in an envelope.มีแค่ e-mail บอกให้ฉัน ไปพบชายคนหนึ่ง ชื่อฆวนที่ลานจัดงานแสดง เอาเงินครึ่งหนึ่งใส่ซองไปให้เขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fairground
Back to top