ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*extinction*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น extinction, -extinction-

*extinction* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extinction (n.) การสูญพันธุ์ Syn. nonexistence
English-Thai: Nontri Dictionary
extinction(n) การสูญพันธุ์,การสูญสิ้น,การดับ,การทำลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
extinction coefficientสัมประสิทธิ์เอกซ์ทิงชัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Extinctionการลดพฤติกรรม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสูญพันธุ์ (n.) extinction
ทุกขนิโรธ (n.) extinction of suffering
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Failure to comply with this process will result in a cataclysmic system crash killing everyone connected to the Matrix which, coupled with the extermination of Zion will result in the extinction of the entire human race.หรือจะไม่ยอมร่วมมือกับกระบวนการนี้ ซึ่งผลที่ตามมาก็คือเกิดการพินาศขึ้นกับระบบ ฆ่าทุกคนที่เชื่อมต่ออยู่กับเมทริกซ์ ซึ่งเมื่อรวมกับการทำลายล้างไซออนแล้ว
Totenkopf believed that humankind was doomed to extinction, so he proposed the unthinkable:โทเทนค๊อฟท์เชื่อว่าเหล่ามนุษยชาติ กำลังจวนเจียนถึงกาลอวสาน ดังนั้นเขาจึงเสนอแนวคิดแปลกๆ
Manny, brink of extinction's a bad time to be picky.แมนนี่ ขอบของการสูญพันธุ์ เป็นเวลาที่แย่ที่จะจู้จี้จุกจิก
Nobody in Sacramento gives a crap about the extinction rate of the Brazilian slug worm.จะปรบมือให้กับอัตราการสูญพันธ์ ของหนอนบราซิลหรอก
Do you wanna be responsible for the extinction of the human race?คุณอยากรับผิดชอบการสิ้นสลาย ของเผ่าพันธุ์มนุษย์งั้นรึ?
There's major extinctions going on right now in our lifetime.มีการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ กำลังเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของพวกเรา
If saving cetacean species from extinction relies upon the International Whaling Commission, then there is no hope.วาฬกว่า 23,000 ตัวแถวนี้ที่กำลังถูกฆ่า IWC มีอำนาจจัดการ กับหนึ่งใน
Dr. Manhattan, as you know the Doomsday Clock is a symbolic clock face analogizing humankind's proximity to extinction midnight representing the threat of nuclear war.ดร.แมนฮัดตัน อย่างที่คุณรู้ ...นาฬิกาวันสิ้นโลก เป็นนาฬิกาที่สมมุติขึ้น... ...เพื่อสื่อถึงความเข้มข้น ของวิกฤตสิ้นสูญของมนุษยชาติ...
What we're talking about is the extinction of the human race.ของมวลมนุษยชาติ สิ่งเดียวที่เรากำลังพูดถึง คือมีเลือดที่เพียงพอ
If our indifference he is an accomplice of the extinction of the animals, never the will to protect them it has been so big.ขณะที่การนิ่งเฉยของเรา ทำให้สัตว์หลายชนิดใกล้สูญพันธุ์ บัดนี้ ความตั้งใจที่จะช่วยพวกมัน มีมากขึ้น
In the face of extinction it is only logical I resign my Starfleet commission and help rebuild our race.เผ่าเราใกล้สูญพันธุ์เช่นนี้ ผมสมควรจะลาออกจากสตาร์ฟลีท แล้วมาช่วยสร้างเผ่าพันธุ์ของเรา
Mexican flannelbush is on the verge of extinction, right?มีข่าวลือว่าชาวเม็กซิกันปกปิดความลับไว้ใช่มั๊ย

*extinction* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绝种[jué zhǒng, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄨㄥˇ, 绝种 / 絕種] extinct (species); extinction

*extinction* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃絶[はいぜつ, haizetsu] (n,vs) extinction; abolition; (P)
断絶[だんぜつ, danzetsu] (n,adj-no) (1) extinction; discontinuation; interruption; (n) (2) severance; rupture; (vs) (3) to become extinct; to cease to exist; (4) to sever; to break off; to divide (between two things); (P)
末期養子[まつごようし, matsugoyoushi] (n) deathbed adoption of a successor (to prevent extinction of the family line); person adopted by someone on his deathbed
死滅[しめつ, shimetsu] (n,vs) extinction; annihilation; destruction
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] (n) {comp} extinction ratio
湮滅[いんめつ, inmetsu] (n,vs) extinction; destruction
絶滅[ぜつめつ, zetsumetsu] (n,vs,adj-no) destruction; extinction; (P)
絶滅寸前[ぜつめつすんぜん, zetsumetsusunzen] (n,adj-no) critical endangerment; verge of extinction
野生絶滅[やせいぜつめつ, yaseizetsumetsu] (n,adj-no) extinction in the wild
Japanese-English: COMDICT Dictionary
消光比[しょうこうひ, shoukouhi] extinction ratio

*extinction* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราการสูญพันธุ์[n. exp.] (attrā kān s) EN: FR: taux d'extinction [m]
การสูญพันธุ์[n.] (kān sūnphan) EN: extinction FR: extinction [f] ; disparition [f]
การสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์[n. exp.] (kān sūnphan) EN: extinction of dinosaurs FR: extinction des dinosaures [f]
การสูญพันธุ์ครั้งใหญ่[n. exp.] (kān sūnphan) EN: mass extinction FR: extinction massive [f] ; grande extinction [f]
ความระงับหนี้[n. exp.] (khwām ra-ng) EN: extinction of an obligation FR:
ใกล้สูญพันธุ์[adj.] (klai sūnpha) EN: close to extinction FR: proche de l'extinction ; en voie d'extinction ; en voie de disparition
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
นิโรธ[n.] (nirōt) EN: nirodha ; nirvana ; cessation of suffering ; extinction of suffering ; complete extinction FR: nirodha (pli) ; extinction (de la souffrance) [f]
นิโรธ-[pref.] (nirōttha-) EN: complete extinction ; nirvana FR:
ทุกขนิโรธ[n.] (thukkhanirō) EN: cessation of suffering ; extinction of suffering ; the third of the Four Noble Truths FR:
ทุกขนิโรธอริยสัจจ์[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Cessation of Suffering ; the Noble Truth of the Extinction of Suffering FR:
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ[n.] (thukkhanirō) EN: the Noble Truth of the Path that leads to the Cessation (or the Extinction) of Suffering FR:
ตกอยู่ในอันตราย ; ตกอยู่ในภาวะอันตราย[v. exp.] (tok yū nai ) EN: endanger FR: mettre en danger ; menacer d'extinction ; être en danger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *extinction*
Back to top