ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*exterior*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น exterior, -exterior-

*exterior* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exterior (n.) ภายนอก See also: ชั้นนอก, ข้างนอก Syn. outside, surface
exterior (adj.) ภายนอก See also: ข้างนอก Syn. outer, outermost, outside
exteriority (n.) ด้านหน้าของตึกที่แสดงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม See also: ส่วนหน้าของอาคาร Syn. frontage
English-Thai: HOPE Dictionary
exterior(อิคซฺเทีย'เรียร์) adj. ภายนอก,ด้านนอก,นอกกาย
English-Thai: Nontri Dictionary
exterior(adj) ภายนอก,นอกกาย,ข้างนอก,ด้านนอก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
exterior angleมุมภายนอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
exterior angles (formed by two lines and a transversal)มุมภายนอก (ของเส้นตัด), ดูในเรื่อง interior angles (formed by two lines and a transversal) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shut down all exterior operations, get your asses in there, find him. Go, go, go!ปิดระบบการทำงานข้างนอกให้หมด / ย้ายก้นไปในนั้น หาเค้าให้เจอ
I'm going to have to search the exterior of this vessel.ฉันต้องตรวจด้านนอกของเรือ
Because beneath this rugged exterior... there beats a sensitive soul.เห็นหน้าโหดๆ แบบนี้... ข้างในอ่อนไหวนะคร้าบ
Hard to believe, isn't it, that beneath this wrinkled, well-fed exterior there lies a dangerous killing machine with a fetish for Fawkesian masks.ไม่อยากเชื่อ, ใช่ไหม, ภายใต้ รอยเหี่ยวย่น, กับร่างอ้วนๆ... ...ภายในเป็นเครื่องจักรสังหาร ภายใต้หน้ากาก ฟลอกซ์
Michael was created by a perfect alignment of interior and exterior factors gone violently wrong-- a perfect storm, if you will.ไมเคิลถูกสร้าง โดยความสมบูรณ์แบบ จากส่วนประกอบภายในและภายนอก
And beyond your cool exterior, I sense you're bluffing.ฉันทะเยอทะยาน ถึงคุณจะแสดงออกอย่างงั้น แต่ฉันไม่เชื่อหรอก
Beneath the gruff exterior, you're a sap.ผมเป็นหนี้เธอมากกว่าแค่โทรศัพท์ ผมเป็นหนี้เขาทั้งสอง
The electrical lines are probably running underground along an exterior wall, which means they're out there somewhere in no-man's-land.สายไฟมันอาจจะอยู่ใต้ดิน แถวๆกำแพงนั่น หมายถึงมันอยู่ที่ไหนซักแห่งข้างนอกนั่น ในที่ที่เราไม่สามารถไปยืนอยู่ได้
The roof is supported by creating a difference between the exterior and interior air pressure.หลังคาถูกค้ำไว้ โดยการสร้างความต่างของแรงดันอากาศภายนอกกับภายใน
Underneath that extremely terrifying exterior lies a man who deeply, deeply feels.ภายใต้คนที่ภายนอกน่ากลัวสุดๆ ก็มีคนที่ มีความรู้สึกอยู่ลึกๆ ลึกจริงๆ
Pay close attention to houses that have no exterior lights on,สนใจบ้านที่ไม่ได้เปิดไฟนอกบ้าน
The cool exterior, the fire below.ภายนอกเย็นชา แต่ภายในเร่าร้อน

*exterior* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外积[wài jī, ㄨㄞˋ ㄐㄧ, 外积 / 外積] exterior product; the cross product of two vectors
外观[wài guān, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄢ, 外观 / 外觀] exterior appearance; to view sth from the outside; exterior condition
[biǎo, ㄅㄧㄠˇ, 表] exterior surface; family relationship via females; to show (one's opinion); a model; a table (listing information); a form; a meter (measuring sth)
金玉其外,败絮其中[jīn yù qí wài, ㄐㄧㄣ ㄩˋ ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, bai4 xu4 qi2 zhong1, 金玉其外,败絮其中 / 金玉其外,敗絮其中] gilded exterior, shabby and ruined on the inside (成语 saw)
臭豆腐[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, 臭豆腐] stinky tofu (Japanese natto 納豆|纳豆); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person

*exterior* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウテリア[, auteria] (n) exterior (wasei
エクステリア[, ekusuteria] (n) exterior
むっつり助兵衛[むっつりすけべえ, muttsurisukebee] (n) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
むっつり助平[むっつりすけべい;むっつりすけべ, muttsurisukebei ; muttsurisukebe] (n) (See むっつり・1) lecher with a quiet exterior; lecher who doesn't seem it and doesn't talk about it
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
[そと, soto] (n) (1) outside; exterior; (2) open air; (3) other place; (P)
外張り;外張(io)[そとばり, sotobari] (n) (1) posting something to the exterior of a building, etc.; something posted in such a place; (2) fortifications outside a military encampment
外装[がいそう, gaisou] (n) exterior; packaging; cladding; armor (armour); arm
外観[がいかん, gaikan] (n,adj-no) appearance; exterior; facade; (P)
外部ゲートウエイプロトコル[がいぶゲートウエイプロトコル, gaibu ge-toueipurotokoru] (n) {comp} Exterior Gateway Protocol; EGP
外面[がいめん(P);そとづら;げめん, gaimen (P); sotodura ; gemen] (n) (1) outer surface; outward appearance; outside; exterior; (adj-no) (2) outside; outer; outward; exterior; external; (P)
花実[はなみ;かじつ, hanami ; kajitsu] (n) flowers and fruit; interior and exterior; name and reality
萩(P);芽子[はぎ(P);ハギ, hagi (P); hagi] (n) (1) (uk) bush clover; Japanese clover (any flowering plant of genus Lespedeza); (2) (See 襲の色目) dark red exterior with blue interior (color combination worn in autumn); (P)

*exterior* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นนอก[adj.] (chan nøk) EN: outer ; ouside ; exterior FR: extérieur ; externe
ด้านนอก[adj.] (dān nøk) EN: outside ; exterior FR: extérieur
เมเชอร์ภายนอก[n. exp.] (mēchoē phāi) EN: outer measure ; exterior measure FR:
มุมภายนอก[n. exp.] (mum phāinøk) EN: exterior angle ; external angle FR: angle externe [m]
มุมแย้งภายนอก[n. exp.] (mum yaēng p) EN: alternate exterior angles FR: angles alternes-externes [mpl]
หน้าภายนอก[n. exp.] (nā phāinøk) EN: exterior face ; outer face FR: face extérieure [f]
ภายนอก[adj.] (phāinøk) EN: exterior ; external ; apparent FR: extérieur ; externe ; apparent
ส่วนภายนอกวงกลม[n. exp.] (suan phāinø) EN: exterior of a circle FR:

*exterior* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Außentür {f}outer door; exterior door
Fahzeugaußenbereich {m}vehicle exteriors
Außenanschluss {m}exterior outlet
Außenansicht {f}exterior view
Außenkanzel {f}exterior pulpit
Außenputz {m}exterior plaster
Außenrestaurierung {f}exterior restoration
Außenverpackungskarton {m}exterior package board

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *exterior*
Back to top