ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extemporary

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extemporary*, -extemporary-

extemporary ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extemporary (adj.) โดยฉับพลัน See also: ซึ่งไม่ได้เตรียมมาก่อน Syn. extemporaneous, offhand
English-Thai: HOPE Dictionary
extemporary(อิคซฺเทม'พะระรี) adj. ดูextemporaneous, See also: extemporarily adv.

extemporary ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
俄仕立て[にわかじたて, niwakajitate] (exp) extemporary; improvised; extemporaneous

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extemporary
Back to top