ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expectedly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expectedly*, -expectedly-

expectedly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expectedly (adv.) อย่างที่มุ่งหวังไว้ See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จู่ๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด
ทำไปทำมา (v.) result unexpectedly at last Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย
บังเอิญ (adv.) unexpectedly See also: by chance, by accident, accidentally Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง Ops. โดยตั้งใจ, จงใจ
มีอันเป็น (v.) happen unexpectedly See also: happen by chance, occur unpredictably
อยู่ดีๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly, without warning Syn. จู่ๆ
โดยกระทันหัน (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
'The American deep space probe Omega 6 'unexpectedly re-entered Earth's atmosphere over England 'and broke apart over... ''ยานสำรวจอวกาศ โอเมก้า 6 ของอเมริกา กลับสู่ชั้นบรรยากาศโลกเหนืออังกฤษโดยไม่คาดคิด และระเบิดออกเหนือ...
Life is funny, sometimes when you lose something you gain something else unexpectedlyชีวิตมันก็ตลกนะ เวลาที่เราสูญเสียอะไรบางอย่างไป เรามักจะได้บางอย่างกลับมาแทนโดยไม่คาดคิดเสมอ
The FC lags behind unexpectedly in front of the tunnel.ไม่น่าเชื่อ FC เริ่มแผ่วลงแล้ว ตรงหน้าอุโมงค์
The 86 and FC have unexpectedly overtaken the professional driver.ไม่น่าเชื่อเลยครับ ว่าทั้ง 86 และFC จะแซง E3 มาได้
I'm sorry for coming so unexpectedly. Here...ผมขอโทษที่อยู่ๆ ก็มาหาคุณ นี่ครับ...
It is always startling when the Lord takes one of our young so unexpectedly.ที่พระองค์ได้พรากเธอไป ด้วยวัยอันเยาว์นัก
One weekend I came home unexpectedly.สุดสัปดาห์นึง ฉันกลับมาบ้านไม่ได้บอกเขา
He left last night unexpectedly... and he never came back.เค้าออกไปแบบไม่บอกกล่าวเมื่อคืนนี้... ...แล้วเค้าก็ไม่กลับมาอีกเลย
This Master guy is unexpectedly petty. Makky's good points?อา-อาจารย์เล่นอีกซักรอบสิครับ?
You never know when great riches are going to turn up unexpectedly.เมื่อความร่ำรวย กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างที่ไม่ได้คาดไว้
Um, I ran into her once,unexpectedly... in a place I never thought I'd be.อืม ฉันไปเจอเธอโดยบังเอิญน่ะ ในสถานที่ที่ฉันไม่เคยคิดว่าฉันจะต้องไป
You know, like unexpectedly. take her to "mamma mia."คุณรู้ อย่างกะทันหัน พาลูกไปดู มามามิอา

expectedly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, 反倒] but on the contrary; but expectedly
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling
[tǎng, ㄊㄤˇ, 傥 / 儻] if; unexpectedly
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 不料] unexpectedly; to one's surprise
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎预料 / 出乎預料] unexpectedly
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, 竟然] unexpectedly

expectedly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P)
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
案外[あんがい, angai] (adj-na,n-adv) unexpectedly; (P)
漂然;飄然[ひょうぜん, hyouzen] (n,adj-t,adv-to) casually; aimlessly; abruptly; unexpectedly
犬も歩けば棒に当たる;犬も歩けば棒に当る;犬もあるけば棒に当たる[いぬもあるけばぼうにあたる, inumoarukebabouniataru] (exp) (1) (id) no matter what you attempt, tragedy may befall you; even a dog, if it walks, will bump into a pole; (2) (id) good luck may come unexpectedly
背負い投げを食う;背負投げを食う[せおいなげをくう, seoinagewokuu] (exp,v5u) to be betrayed unexpectedly; to be stabbed in the back; to be double-crossed
藪から棒に[やぶからぼうに, yabukarabouni] (adv) unexpectedly; out of the blue

expectedly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathan) EN: unexpectedly FR:
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khā) EN: unexpectedly FR:
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi k) EN: unexpectedly FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte
เข้าตำรา[adv.] (khaotamrā) EN: typically ; as is usually the case ; according to tradition ; not unexpectedly FR:
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
มีอันเป็น[v.] (mī-anpen) EN: happen unexpectedly FR:
ปะ[v.] (pa) EN: meet ; come across ; come upon ; stumble on ; encounter ; meet unexpectedly FR: rencontrer ; rencontrer par hasard ; tomber sur
พลัน[X] (phlan) EN: swiftly ; rapidly ; instantly ; immediately ; suddenly ; abruptly ; urgently ; right away ; promptly ; unexpectedly ; at once FR: immédiatement ; instantanément ; rapidement ; aussitôt ; à l'instant ; promptement ; lestement ; rondement ; sans délai ; séance tenante ; tout de suite ; sur le champ ; soudainement
พรวด[adv.] (phrūat) EN: suddenly ; abruptly ; all of sudden ; unexpectedly FR: précipitamment
รวดเร็ว[adv.] (rūatreo) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; quickly ; rapidly ; immediately ; instantly ; promptly ; hastily ; nimbly ; in a short time ; expeditiously FR: soudainement ; promptement ; rapidement
ซะงั้น[X] (sa-ngan) EN: unexpectedly ; that's the way it is ; suddenly FR:

expectedly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unvermutet {adv}unexpectedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expectedly
Back to top