ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhibitive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhibitive*, -exhibitive-

exhibitive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhibitive (adj.) ซึ่งแสดงออกมา (คำทางการ) Syn. demostrating, displaying
English-Thai: HOPE Dictionary
exhibitive(เอคซิบ'บิทิฟว) adj. ซึ่งเป็นการแสดงออก,ซึ่งเป็นการโอ้อวด.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhibitive
Back to top