ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eventful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eventful*, -eventful-

eventful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eventful (adj.) ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน) See also: ซึ่งมีความสำคัญ (ต่อชีวิตของบางคน) Syn. important, meaningful
eventful (adj.) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น Syn. important, remarkable
English-Thai: HOPE Dictionary
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
English-Thai: Nontri Dictionary
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Thank you again for coming to what promises to be a very eventful evening.ขอบคุณผู้มีเกรียติทุกท่านอีกครั้งตามที่ได้สัญญา ค่ำคืนนี้มันจะเป็นค่ำคืนที่น่าจดจำ
He's had a long, eventful life... and I know he loves both of you very much.เขามีชีวิตยาวนาน ชีวิตที่ผ่านเรื่องราวมากมาย และแม่ก็รู้ว่าปู่รักลูกทั้งสองมาก
I'm guessing these past few days have been eventful for you.ฉันว่าหลายวันที่มาเกิดเรื่องมากมายกับคุณ
I am looking up that date, and June 22 is quite eventful in recent history.ฉันกำลังตรวจวันที่ และ 22 มิ.ย. ก็มีเรื่องเกิขึ้นมากมาย ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
Hey, new girl. Pretty eventful first few days.นี่เด็กใหม่ มาวันแรกก็เป็นเรื่องเลย
It was so uneventful.เป็นฝันที่แทบไม่มีเหตุการณ์อะไร
Mine wasn't exactly uneventful either.แต่ของผมก็ไม่ใช่ว่าจะราบรื่นนะ
So, claire, lyle was saying that his first day of school was uneventful.อื้ม, แคล์ร, เลย์เพิ่งพูดถึง วันแรกในโรงเรียน ที่เป็นธรรมด๊า ธรรมดา
It--it was probably gonna be an uneventful evening anyway.ฉันว่าคืนนี้เราคงเบื่อกันสุดๆเลย ว่ามั้ย?
Yes. Uh, we had a very nice, uneventful evening. Why?ใช่ อืม เราสนุกกันแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะ ทำไมเหรอ
That was eventful!นั้นเต็มไปด้วยเหตุการณ์สำคัญ
A decade can flash by in an uneventful second.10 ปีวูบผ่านไป อย่างว่างเปล่าในวินาทีเดียว

eventful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, 岁月峥嵘 / 歲月崢嶸] eventful years; momentous times
多事[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ, 多事] meddlesome; eventful

eventful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land
のっぺらぼう[, nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully
多事[たじ, taji] (adj-na,n) eventfulness
多事多端[たじたたん, tajitatan] (adj-na,n) eventfulness; pressure of business
天下太平;天下泰平[てんかたいへい, tenkataihei] (exp) peaceful and tranquil (uneventful); peace reigns over the land; halcyon times of peace
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful

eventful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wechselvoll {adj} | wechselvoller | am wechselvollsteneventful | more eventful | most eventful
ereignislos {adv}uneventfully
ereignisreich; erlebnisreich {adj}eventful
ereignisreich {adv}eventfully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eventful
Back to top