ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aphrodisiac

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aphrodisiac*, -aphrodisiac-

aphrodisiac ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aphrodisiac (adj.) ซึ่งกระตุ้นความต้องการทางเพศ
aphrodisiac (n.) ยาหรือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศ Syn. love potion, philter
English-Thai: HOPE Dictionary
aphrodisiac(แอฟระดิซ'ซิแอค) adj.,n. ซึ่งกระตุ้นกำหนัด,ยาหรือสารกระตุ้นกำหนัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aphrodisiacยาเร้ากำหนัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aphrodisiacsยาเร้ากำหนัด, ยาโป๊, ยากระตุ้นกำหนัด [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Who'd have thought the Kirbys the happiest couple never to have met would be the greatest aphrodisiac known to man?ใครจะไปคิดว่าครอบครัว Kirbys... ... คู่ที่มีความสุขที่สุด ไม่เคยพอต่อความต้องการ ... ... จะกลายเป็นเรื่องที่ กระตุ้นอารมณ์ทางเพศของผู้ชายได้อย่างยิ่ง?
The aphrodisiac presence of my beautiful wife!กระตุ้นต่อมทางเพศจากภรรยาแสนสวยของข้า
It also happens to be a highly potent aphrodisiac.และยังเป็นยา กระตุ้นความต้องการทางเพศที่รุนแรงมาก
Not exactly a natural aphrodisiac.เยี่ยม ดินเนอร์ ต้องเคลียร์คิวแล้ว
Arcade fire's first album. It's like an auditory aphrodisiac.เปิดเพลงของอาร์เคด ไฟร์นำทางก่อน
Who told him cherry fruit pops are an aphrodisiac.เธอเป็นคนบอกเขาว่าลูกเชอร์รี่เป็นสัญลักษณ์ยั่วยุทางเพศ
Mrs. West, you'll be pleased to hear that the fish from this region is a particularly powerful aphrodisiac.คุณเวสต์ คุณจะพอใจมากที่รู้ว่าเป็นปลาท้องถิ่น ซึ่งให้พลังงานทางเพศ
Cold and detached is a very powerful aphrodisiac, babe.เย็นชาและไม่แยแสเป็นวิธีกระตุ้นกำหนัดได้ดีจ้ะ ที่รัก
You realize that most people don't find neuroanatomy an aphrodisiac.คุณก็รู้ คนส่วนมากไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้จะน่าพิสวาสเท่าไหร่หรอกนะ
Do you believe this whole thing about lobster being an aphrodisiac?เธอเชื่อเรื่องทั้งหมด เกี่ยวกับล็อบสเตอร์ที่เป็นยาโด๊ปไหม?
That it makes a hell of an aphrodisiac. You know what?มันเป็นอาหารเสริมกำหนัด ได้อย่างดีสุดๆ คุณรู้อะไรไหม?
You and I both know that power is the greatest aphrodisiac... except, of course, when women have it.คุณและฉันก็รู้อยู่แล้ว ว่าพลัง เป็นสารกระตุ้นความใคร่ ที่ดีที่สุด แน่นอน ยกเว้นเมื่อผู้หญิงมีมัน

aphrodisiac ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
春药[chūn yào, ㄔㄨㄣ ㄧㄠˋ, 春药 / 春藥] aphrodisiac

aphrodisiac ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
たけり[, takeri] (n) ox or whale penis, used as a tonic or aphrodisiac
催淫剤[さいいんざい, saiinzai] (n) aphrodisiac
媚薬[びやく, biyaku] (n) aphrodisiac
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides
強精剤[きょうせいざい, kyouseizai] (n) aphrodisiac; tonic
強精薬[きょうせいやく, kyouseiyaku] (n) (See 強精剤・きょうせいざい) aphrodisiac; tonic

aphrodisiac ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โป๊[adj.] (pō) EN: aphrodisiac FR: aphrodisiaque
ยาโป๊[n.] (yāpō) EN: aphrodisiac preparation FR: préparation aphrodisiaque [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aphrodisiac
Back to top