ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entireness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entireness*, -entireness-

entireness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entireness (n.) ความครบถ้วน See also: ความสมบูรณ์ Syn. completeness, wholeness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entireness
Back to top