ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-enlargement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น enlargement, *enlargement*,

-enlargement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I need an enlargement of the bit I've circledช่วยขยายมันด้วยหน่อยนึง
The enlargement of the escape scope hereafter is expected.คาดว่าระยะการหลบหนีจะกว้างขึ้นไปจากเดิมแล้วนะ
I'll say this guy is some sort of a lame or tumor you bailed last week, we're worried you missed the penis enlargement spraysฉันจะบอกคนที่แต่งตัวประหลาดนี้เป็นบางส่วนการจัดเรียงของกะพร่องกะแพร่งหรือบวม คุณ bailed สัปดาห์ที่ผ่านมาเรากำลังกลุ้มใจ คุณพลาดกระเจี๊ยวขยับขยาย sprays
You've got the penis enlargement spray?คุณได้มีการขยายตัวกระเจี๊ยวฉีด?
I don't mean to burst your bubble, dude, but those penile enlargement pills do not work.ฉันไม่อยากจะทำลายความฝันนายหรอกนะ แต่พวกขยายขนาดองคชาติ เหล่านั้นไม่ได้ผลหรอก
Let me try a fractal enlargement program.ให้ฉันลองใช้โปรแกรมขยายภาพก่อน

-enlargement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摄护腺肿大[shè hù xiàn zhǒng dà, ㄕㄜˋ ㄏㄨˋ ㄒㄧㄢˋ ㄓㄨㄥˇ ㄉㄚˋ, 摄护腺肿大 / 攝護腺腫大] benign prostate hypertrophy; enlargement of prostate

-enlargement- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンラージメント[, enra-jimento] (n) enlargement
ジョブエンラージメント[, jobuenra-jimento] (n) job enlargement
前立腺肥大症[ぜんりつせんひだいしょう, zenritsusenhidaishou] (n) enlargement of the prostate
心臓肥大[しんぞうひだい, shinzouhidai] (n) enlargement of the heart
東方拡大[とうほうかくだい, touhoukakudai] (n) eastward expansion; eastward enlargement

-enlargement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การขยาย[n.] (kān khayāi) EN: enlargement ; magnification ; expansion ; amplification FR: agrandissement [m] ; expansion [f] ; amplification [f] ; extension [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmto) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing FR: addition [f] ; ajout [m]

-enlargement- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Megakolon {m}; Weitstellung des Dickdarms [med.]megacolon; colon enlargement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -enlargement-
Back to top