ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endearment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endearment*, -endearment-

endearment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endearment (n.) การทำให้เป็นที่รัก See also: การแสดงความรัก Syn. affection, fondness, love
English-Thai: Nontri Dictionary
endearment(n) ความเป็นที่รัก,การแสดงความรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This guy is Terms of Endearment convincing.หมอนี่ใช้เงื่อนไขการแสดงความรัก โน้มน้าวเพื่อความน่าเชื่อถือ
Intimidation is practically a sign of endearment with her.การข่มขวัญคนอื่น คือการแสดงความรักของเธฮ
It's just an expression. A term of endearment.มันเป็นแค่การเเสดงออก การเป็นทีมที่รักกัน
She said the mother called the boy puyule, which I think is a romanian term of endearment.เธอบอกว่าคนแม่เรียกเด็กผู้ชายว่า พูยูเล่ ที่ชั้นคิดว่าเป็นภาษาโรมาเนีย แปลว่าที่รัก
Penny has upgraded his designated term of endearment,เพนนี ได้ถูกแต่งตั้งเป็น คนที่เป็นที่รัก
She called me Tae Seong-ssi*... (*term of endearment)เธอเรียกผมว่า"คุณแทซอง"ต่างหาก
Boo Boo is a term of endearment.บูบู้เป็นชื่อเรียกด้วยความเอ็นดูไง อ๋อ ฉํนรู้แล้ว

endearment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
昵称[nì chēng, ㄋㄧˋ ㄔㄥ, 昵称] nickname; diminutive; term of endearment
坏包儿[huài bāo r, ㄏㄨㄞˋ ㄅㄠ ㄖ˙, 坏包儿 / 壞包兒] rascal; rogue; little devil (term of endearment)
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 情话 / 情話] terms of endearment; words of love
爱称[ài chēng, ㄞˋ ㄔㄥ, 爱称 / 愛稱] term of endearment; pet name; diminutive

endearment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
重愛[じゅうあい, juuai] (n) endearment
天涯比隣[てんがいひりん, tengaihirin] (exp) a great distance does not detract from the feeling (relationship) of endearment; feeling as though a dear one faraway were living in one's close neighborhood

endearment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลุง[n.] (lung) EN: uncle (term of endearment) FR: oncle [m] (terme affectif)
แม่[n. - pr.] (maē) EN: mum (term of endearment) FR: mère [f] (terme affectif)

endearment ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kosename {m}term of endearment
Kosewort {n}term of endearment; term of affection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endearment
Back to top