ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embroil

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embroil*, -embroil-

embroil ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embroil (vt.) ทำให้เข้าไปพัวพันจนยากที่จะหลุดออกมาได้ Syn. entangle
embroil in (phrv.) ทำให้เป็นส่วนหนึ่งของ (สิ่งที่ไม่น่ายินดี) See also: ทำให้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
English-Thai: HOPE Dictionary
embroil(เอมบรอล') vt. ทำให้ไม่ลงรอยกัน,นำเข้ามาพัวพัน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้ซับซ้อน., See also: embroiler n. ดูembroil embroilment n. ดูembroil
English-Thai: Nontri Dictionary
embroil(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน,ทำให้ซับซ้อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โยง (v.) embroil See also: concern, implicate, involve, enmesh, entangle Syn. เกี่ยวเนื่อง, โยงใย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
DON'T EMBROIL ME IN POLITICS NOW.อย่าเอาการเมืองมาสอดไส้ ตอนนี้
Well, I will not embroil the truth.ดีฉันจะไม่ลงรอยกันความจริง
The university isn't gonna get itself embroiled in that kind of controversy, not in this charged climate.มหาวิทยาลัยอยู่ไม่ได้หรอกนะถ้าไปขวางเขา ก็ไม่ได้ทุนสักเก๊เดียว
That sheet on which she embroiled fantails once spread it so as to cover her faceแผ่นนั้น ที่เธอเคยปัก แผ่ออกคลุมหน้าเธอ
Were embroiled in bitter court battlesเกี่ยวพันกับคดีในศาล

embroil ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โยง[v.] (yōng) EN: embroil ; concern FR:
พลอยติดร่างแห[v. exp.] (phløi titrā) EN: get embroiled ; get involved ; get enmeshed ; be implicated FR: être impliqué
พัวพันอยู่ใน[v. exp.] (phūaphan yū) EN: be involved in ; be caught up in ; be embroiled in ; be mixed up in FR: être impliqué dans
ตกกระไดพลอยโจน[v.] (tokkradaiph) EN: follow through after a false step ; be compromised ; get embroiled ; admit error and do the right thing ; be an innocent victim ; confess FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embroil
Back to top