ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elevator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elevator*, -elevator-

elevator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elevator (n.) ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว See also: โรงเก็บเมล็ดพืช Syn. grain elevator
elevator (n.) ลิฟต์ Syn. lift
English-Thai: HOPE Dictionary
elevator(เอล'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เครื่องยกของ, Syn. lift
English-Thai: Nontri Dictionary
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elevator industryอุตสาหกรรมลิฟต์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Elevator Bell Rings ][ลิฟท์เบลล์ออฟเดอะริง]
How did he get down there? Even if he got in the elevator ...เขาลงไปได้ยังไง ต่อให้ลงทางลิฟท์ก็ยัง...
Take the elevator to the very bottom. Go to the left.ลงลิฟต์ไปที่ชั้นล่างสุดแล้วเลี้ยวซ้าย
There was that elevator disaster. It was on the news.ผ่าตัดค่ะ ลิฟต์หล่นเมื่อคืนนี้ข่าวก็ออก
The cable just snapped. The elevator plummeted ten flights.สายมันขาด ร่วงลงมา 10ชั้น ในนั้นมีคนงานนอกสหภาพ
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา...
He takes the elevator in the basement garage.มันขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน
Mom, do we always have to listen to this elevator music?แม่ เราต้องทนฟังเพลงประจำลิฟท์นี่ตลอดไปเหรอ
This elevator is not in service, sir Please use anotherลิฟต์ตัวนี้ชำรุดค่ะท่าน กรุณาใช้ตัวอื่น
That means... no coming up in the elevator to see me.That means no coming up in the elevator to see me.
I am if you're thinking this elevator is too slow.ผมจะคิดเหมือนคุณ ถ้าคุณกำลังคิดว่าลิฟท์นี้มันช้าชะมัด
Inside this building, there is a level where no elevator can go and no stair can reach.ในตึกนั้นมีอยู่ชั้นนึง ที่ลิฟต์เข้าไม่ถึง และไม่มีบันไดด้วย

elevator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罐笼[guàn lóng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, 罐笼 / 罐籠] elevator cage (in mine)
升降机[shēng jiàng jī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧ, 升降机 / 昇降機] elevator; a hoist
电梯[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, 电梯 / 電梯] elevator
天梯[tiān tī, ㄊㄧㄢ ㄊㄧ, 天梯] space elevator

elevator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P)
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator
塔屋[とうや;とうおく, touya ; touoku] (n) rooftop structure, e.g. tower, elevator machine room, etc.
昇降機[しょうこうき, shoukouki] (n) (obs) elevator
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation)
休転[きゅうてん, kyuuten] (n) not running (elevator)
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)

elevator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิฟท์[n.] (lif = lip) EN: lift ; elevator FR: ascenseur [m]

elevator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lift {m}lift; elevator [Am.]
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elevator
Back to top