ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*elevator*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น elevator, -elevator-

*elevator* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elevator (n.) ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว See also: โรงเก็บเมล็ดพืช Syn. grain elevator
elevator (n.) ลิฟต์ Syn. lift
grain elevator (n.) ที่ที่ใช้เก็บเมล็ดพืช เช่น ข้าว See also: โรงเก็บเมล็ดพืช
English-Thai: HOPE Dictionary
elevator(เอล'ละเวเทอะ) n. ผู้ยกของ,เครื่องยกของ, Syn. lift
English-Thai: Nontri Dictionary
elevator(n) ลิฟต์,บันไดเลื่อน,คนยกของ,เครื่องยก
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bucket Elevator สายยกปุ้งกี๋ สายยก (อาจเป็นโซ่หรือสายพาน) ที่ติดภาชนะบรรทุกวัสดุ เช่น ถ่านหินหรือเถ้าเตาขึ้นในแนวชันหรือดิ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Elevator industryอุตสาหกรรมลิฟต์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
[ Elevator Bell Rings ][ลิฟท์เบลล์ออฟเดอะริง]
Teams are moving up the other elevators to the 17th floor.ทีมกำลังขึ้นไปชั้น 17 ทางลิฟต์อื่น
How did he get down there? Even if he got in the elevator ...เขาลงไปได้ยังไง ต่อให้ลงทางลิฟท์ก็ยัง...
Take the elevator to the very bottom. Go to the left.ลงลิฟต์ไปที่ชั้นล่างสุดแล้วเลี้ยวซ้าย
The people on the elevator, there was no backing on it...คนในลิฟต์นั่น ลิฟต์ไม่มีผนัง มองทะลุเห็นคนด้านหลัง
There was that elevator disaster. It was on the news.ผ่าตัดค่ะ ลิฟต์หล่นเมื่อคืนนี้ข่าวก็ออก
The cable just snapped. The elevator plummeted ten flights.สายมันขาด ร่วงลงมา 10ชั้น ในนั้นมีคนงานนอกสหภาพ
In the elevator of the Bradbury Building a man touched a woman's bare skin by accident but it made her turn and look at him in such a way.......ชายคนหนึ่งถูกผิวเนื้อ ของผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ... ...แต่มันทำให้เธอหันมามองเขา ด้วยท่าทางที่... และพวกเขา...
He takes the elevator in the basement garage.มันขึ้นลิฟท์จากชั้นใต้ดิน
Mom, do we always have to listen to this elevator music?แม่ เราต้องทนฟังเพลงประจำลิฟท์นี่ตลอดไปเหรอ
I can't take elevators. I'll walk.ฉันขึ้นลิฟท์ไม่ได้ เดินดีกว่า
This elevator is not in service, sir Please use anotherลิฟต์ตัวนี้ชำรุดค่ะท่าน กรุณาใช้ตัวอื่น

*elevator* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升降机[shēng jiàng jī, ㄕㄥ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄧ, 升降机 / 昇降機] elevator; a hoist
罐笼[guàn lóng, ㄍㄨㄢˋ ㄌㄨㄥˊ, 罐笼 / 罐籠] elevator cage (in mine)
电梯[diàn tī, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄧ, 电梯 / 電梯] elevator
天梯[tiān tī, ㄊㄧㄢ ㄊㄧ, 天梯] space elevator

*elevator* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エレベーター(P);エレベータ[, erebe-ta-(P); erebe-ta] (n) (1) elevator; lift; (2) (See 昇降舵) elevator (aviation); (P)
エレベーターホール[, erebe-ta-ho-ru] (n) elevator landing; elevator hall
カントリーエレベーター[, kantori-erebe-ta-] (n) country elevator
休転[きゅうてん, kyuuten] (n) not running (elevator)
塔屋[とうや;とうおく, touya ; touoku] (n) rooftop structure, e.g. tower, elevator machine room, etc.
昇降機[しょうこうき, shoukouki] (n) (obs) elevator
昇降舵[しょうこうだ, shoukouda] (n) elevator (aviation)
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)

*elevator* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลิฟท์[n.] (lif = lip) EN: lift ; elevator FR: ascenseur [m]

*elevator* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lastenaufzug {m}freight elevator; material lift
Lift {m}lift; elevator [Am.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *elevator*
Back to top