ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-elasticity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น elasticity, *elasticity*,

-elasticity- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Look at the elasticity of those buttocksดูที่ลักษณะที่ยืดหยุ่นได้ of those ก้น
The elasticity of the material would have created a trampoline effect.ความยืดหยุ่นของวัสดุ จะทำให้เกิดแรงกระดอน
His skin has lost all elasticity and his hands and feet are ossified.ผิวหนังก็ไม่ยืดหยุ่นเลย มือเท้าก็แข็งไปหมด

-elasticity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹性[tán xìng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 弹性 / 彈性] elasticity (phys.); flexibility

-elasticity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラステシティ[, irasuteshitei] (n) elasticity
供給の弾力性[きょうきゅうのだんりょくせい, kyoukyuunodanryokusei] (n) elasticity of supply
価格弾力性[かかくだんりょくせい, kakakudanryokusei] (n) price elasticity
完全弾性[かんぜんだんせい, kanzendansei] (n) perfect elasticity
屈伸[くっしん, kusshin] (n,vs) elasticity
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity
需要の弾力性[じゅようのだんりょくせい, juyounodanryokusei] (n) elasticity of demand
需要の所得弾力性[じゅようのしょとくだんりょくせい, juyounoshotokudanryokusei] (n) income elasticity of demand

-elasticity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความยืดหยุ่น[n.] (khwām yeūty) EN: flexibility ; elasticity ; adaptability FR: élasticité [f] ; flexibilité [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of demand FR: flexibilité de la demande [f]
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ไขว้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: cross elasticity of demand ; cross-price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อรายได้[n. exp.] (khwām yeūty) EN: income elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคา[n. exp.] (khwām yeūty) EN: price elasticity of demand FR:
ความยืดหยุ่นของอุปทาน[n. exp.] (khwām yeūty) EN: elasticity of supply FR: flexibilité de l'offre [f]
สภาพยืดหยุ่น[n. exp.] (saphāp yeūt) EN: elasticity FR: élasticité [f]

-elasticity- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bogenelastizität {f}arc elasticity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -elasticity-
Back to top