ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earthquake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earthquake*, -earthquake-

earthquake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earthquake (n.) แผ่นดินไหว Syn. quake, seism, temblor
English-Thai: HOPE Dictionary
earthquake(เอิร์ธ'เควค) n. แผ่นดินไหว
English-Thai: Nontri Dictionary
earthquake(n) แผ่นดินไหว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
earthquakeแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Earthquakeแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่แผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือน โดยเกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกชั้นนอกซึ่งเคลื่อนที่ได้ตามกระแสความร้อนของหินละลายหลอมเหลวที่เป็นส่วนประกอบชั้นในของโลก เนื่องจากเปลือกโลกประกอบขึ้นด้วยแผ่นเปลือกโลกหลายแผ่น ดังนั้นเมื่อความร้อนจากภายในโลกดันตัวออกมาจะทำให้แผ่นเปลือกโลกบางแผ่นเกิดการเคลื่อนที่ จึงทำให้การเกิดแผ่นดินไหวบนพื้นผิวโลกเกิดเฉพาะบางแห่งไม่เกิดขึ้นโดยทั่วไป นอกจากแผ่นดินไหวจะเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังสามารถเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ เช่น การทดลองระเบิดนิวเคลียร์ การระเบิดเหมืองแร่
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กัมปนาท (n.) sounds of tremor or earthquake
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anything from a mild earthquake to a slight seismic shift.อะไรจากแผ่นดินไหวรุนแรง การเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวเล็กน้อย
Take an earthquake to wake him up.ต้องแผ่นดินไหว ถึงจะปลุกเขาได้
She doesn't show me an earthquake in India or some bomb in the Middle East, they're here in this city where I can maybe do something.เธอไม่ได้บอกผมเรื่องแผ่นดินไหวที่อินเดีย ไม่ได้บอกเรื่องระเบิดในตะวันออกกลาง มันอยู่ที่เมืองนี้ ที่ซึ่งผมสามารถทำอะไรได้
God, did you see that stuff on the news last night about that earthquake in China?พระเจ้า เมื่อคืนนี้คุณได้ดูข่าวรึยัง แผ่นดินไหวที่ประเทศจีน
Is there also an earthquake at Lior?มีแผ่นดินไหวที่เมืองลิออร์งั้นรึ?
Husband - killed in earthquake 1986 tooสามีของเธอ-เสียชีวิตในเหตุการณ์นั้นเช่นกัน
Medical supplies, for the earthquake victims of Taiwan.ยาทั้งนั้น สำหรับเหยื่อแผ่นดินไหวที่ไต้หวัน
We heard there was an earthquake up here a few days ago is that right?เราได้ข่าวว่ามีแผ่นดินไหวที่นี่ เมื่อ 2-3 วันก่อนใช่ไหม
That's earthquake oil set loose.มันเป็นน้ำมันที่ซึมขึ้นมา จากแผ่นดินไหว
When the earthquake happened... mom carried me outside... and...my mom herself...died when the house collapsed.ตอนที่เกิดแผ่นดินไหว... แม่อุ้มหนูออกมาข้างนอก... แล้ว...
The background of this movie is the 921 Taiwan earthquake (21th, Sep,1999), where many people lost their families.แรงบันดาลใจของเรื่องนี้มาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวมื่อเดือนกันยายน1999 ซึ่งมีผู้คนสูญเสียครอบครัวจำนวนมาก
... of a possible earthquake in lower Manhattan....มีความเป็นไปได้ว่า เกิดแผ่นดินไหวข้างใต้เมือง แมนฮัตตัน

earthquake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汶川地震[Wèn chuān dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川地震] the Wenchuan earthquake of May 2008 that killed 80,000 people
汶川大地震[Wèn chuān dà dì zhèn, ㄨㄣˋ ㄔㄨㄢ ㄉㄚˋ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 汶川大地震] the Wenchuan great earthquake of May 2008
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, 倒灌] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc)
中国国家地震局[Zhōng guó Guó jiā dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国国家地震局 / 中國國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
地动[dì dòng, ㄉㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, 地动 / 地動] earthquake (old term)
地震中[dì zhèn zhōng, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, 地震中] earthquake epicenter
地震局[dì zhèn jú, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 地震局] earthquake bureau
抗震救灾指挥部[kàng zhèn jiù zāi zhǐ huī bù, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄡˋ ㄗㄞ ㄓˇ ㄏㄨㄟ ㄅㄨˋ, 抗震救灾指挥部 / 抗震救災指揮部] earthquake relief headquarter
抗震结构[kàng zhèn jié gòu, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 抗震结构] earthquake resistant construction
震中[zhèn zhōng, ㄓㄣˋ ㄓㄨㄥ, 震中] earthquake epicenter
震区[zhèn qū, ㄓㄣˋ ㄑㄩ, 震区 / 震區] earthquake area
震灾[zhèn zāi, ㄓㄣˋ ㄗㄞ, 震灾 / 震災] earthquake damage
地震学家[dì zhèn xué jiā, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 地震学家 / 地震學家] seismologist; earthquake scientist
地震区[dì zhèn qū, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄑㄩ, 地震区 / 地震區] seismic zone; earthquake belt
地震带[dì zhèn dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄉㄞˋ, 地震带 / 地震帶] seismic zone; earthquake belt
地震活动带[dì zhèn huó dòng dài, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄞˋ, 地震活动带 / 地震活動帶] seismic zone; earthquake belt
中国地震台[Zhōng guó dì zhèn tái, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄊㄞˊ, 中国地震台 / 中國地震台] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
中国地震局[Zhōng guó dì zhèn jú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 中国地震局 / 中國地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
国家地震局[Guó jiā dì zhèn jú, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄐㄩˊ, 国家地震局 / 國家地震局] China earthquake administration (CEA); State seismological bureau
地震[dì zhèn, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ, 地震] earthquake
震源[zhèn yuán, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ, 震源] epicenter (of earthquake); hypocenter
震源机制[zhèn yuán jī zhì, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄓˋ, 震源机制 / 震源機制] focal mechanism of earthquake
天灾人祸[tiān zāi rén huò, ㄊㄧㄢ ㄗㄞ ㄖㄣˊ ㄏㄨㄛˋ, 天灾人祸 / 天災人禍] natural and man-made disasters (成语 saw); natural calamities (flood, drought, earthquake) added to human calamity (fire, famine, war, Microsoft software)
强震[qiáng zhèn, ㄑㄧㄤˊ ㄓㄣˋ, 强震 / 強震] powerful earthquake; abbr. for 強烈地震|强烈地震
地震学[dì zhèn xué, ㄉㄧˋ ㄓㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 地震学 / 地震學] seismology; science of earthquakes
防震[fáng zhèn, ㄈㄤˊ ㄓㄣˋ, 防震] shockproof; to guard against earthquakes
震感[zhèn gǎn, ㄓㄣˋ ㄍㄢˇ, 震感] tremors (from an earthquake)

earthquake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アースクエイク;アースクエーク;アースクェイク;アースクウェイク[, a-sukueiku ; a-sukue-ku ; a-sukueiku ; a-sukuueiku] (n) earthquake
スマトラ沖地震[スマトラおきじしん, sumatora okijishin] (n) Sumatra-Andaman earthquake (2004, resulting in the Indian Ocean tsunami)
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami
ナマズ号;鯰号[ナマズごう(ナマズ号);なまずごう(鯰号), namazu gou ( namazu gou ); namazugou ( namazu gou )] (n) earthquake simulator
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake
ゆっくり地震[ゆっくりじしん, yukkurijishin] (n) slow earthquake
地震前兆現象[じしんぜんちょうげんしょう, jishinzenchougenshou] (n) earthquake precursor
巨大地震[きょだいじしん, kyodaijishin] (n) giant earthquake; massive earthquake
帰宅困難者[きたくこんなんしゃ, kitakukonnansha] (n) travellers (e.g. commuters, students, etc.) who have difficulty returning home, esp. after a large-scale earthquake
断層地震[だんそうじしん, dansoujishin] (n) dislocation earthquake; fault earthquake
有感地震[ゆうかんじしん, yuukanjishin] (n) perceptible earthquake
東北地方太平洋沖地震[とうほくちほうたいへいようおきじしん, touhokuchihoutaiheiyouokijishin] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai Earthquake; Great East Japan Earthquake
東北関東大震災[とうほくかんとうだいしんさい, touhokukantoudaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake
東日本大震災[ひがしにほんだいしんさい, higashinihondaishinsai] (n) Tohoku earthquake (March 11, 2011); Sendai earthquake
淡路大震災[あわじだいしんさい, awajidaishinsai] (n) (See 阪神大震災) Great Kobe earthquake of 1995 (the epicenter was located on Awaji island)
火山性地震[かざんせいじしん, kazanseijishin] (n) volcanic earthquake
無感地震[むかんじしん, mukanjishin] (n) imperceptible earthquake
直下型地震[ちょっかがたじしん, chokkagatajishin] (n) near-field earthquake (local earthquake, esp. with a shallow focus directly under a populated area)
起震車[きしんしゃ, kishinsha] (n) earthquake simulation vehicle
P波;ピー波[ピーは, pi-ha] (n) P-wave (e.g. of earthquake); primary wave
S波;エス波[エスは, esu ha] (n) S-wave (e.g. of earthquake); secondary wave
リヒタースケール[, rihita-suke-ru] (n) Richter Scale (of earthquakes)
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
制震[せいしん, seishin] (n,vs) vibration control (in earthquake-resistant construction)
江戸の華[えどのはな, edonohana] (exp) (obs) widespread fires in Edo (often after earthquakes); flowers of Edo
烈震[れっしん, resshin] (n) disastrous earthquake; (P)
縦揺れ[たてゆれ, tateyure] (n,vs) (with respect to an earthquake) vertical shake; pitching
震央[しんおう, shin'ou] (n,adj-no) (See 震源) epicentre (of an earthquake); epicenter

earthquake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กัมปนาท[n.] (kampanāt) EN: loud ; roaring ; thundering ; the sounds of tremor ; the sounds of earthquake FR:
การเตือนภัยแผ่นดินไหว [n. exp.] (kān teūoen ) EN: earthquake warning FR: alerte au tremblement de terre [f]
แผ่นดินไหว[n.] (phaendinwai) EN: earthquake FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
สึนามิจากแผ่นดินไหว[n. exp.] (seunāmi jāk) EN: earthquake and tsunam FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earthquake
Back to top