ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earlobe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earlobe*, -earlobe-

earlobe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earlobe (n.) ใบหูส่วนล่าง See also: ติ่งหู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You go to Brooklyn, you talk to Gratnik, you check out his earlobe or whatever it is you do.พวกคุณไปบรู๊คลิน พวกคุณไปคุยกับแกรท์นิค พวกคุณไปดูติ่งหูของเขา โดยที่ใช้วิธีไหนก็ได้
I mean, everything itched. My legs, my arms, my earlobes.คันทุกๆที่ ที่ขา ที่แขน ที่ติ่งหู
Where I come from, friends don't chew on earlobes.ฉันมาจากที่ที่ เพื่อนไม่กินแฟนเพื่อน
I'll crush your earlobes and make soup stock out of them.จะเลาะหูแกออกมาต้มซุป
If you want a positive I.D., note that Shah has no earlobes.ถ้าคุณต้องการหมายเลข ประจำตัวผู้เสียในเชิงบวก ทราบว่าอิหร่านไม่มีติ่งหู
Those are some mighty big earlobes you got there, son.ใบหูแกนี่ใหญ่ได้ใจดีนะ ไอ้น้อง

earlobe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 朵] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc

earlobe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳朶;耳たぶ[じだ(耳朶);みみたぶ, jida ( jida ); mimitabu] (n) earlobe
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China)
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan)

earlobe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติ่งหู[n. exp.] (ting hū) EN: earlobe FR: lobe de l'oreille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earlobe
Back to top