ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*earlobe*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น earlobe, -earlobe-

*earlobe* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earlobe (n.) ใบหูส่วนล่าง See also: ติ่งหู
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You go to Brooklyn, you talk to Gratnik, you check out his earlobe or whatever it is you do.พวกคุณไปบรู๊คลิน พวกคุณไปคุยกับแกรท์นิค พวกคุณไปดูติ่งหูของเขา โดยที่ใช้วิธีไหนก็ได้
I'll crush your earlobes and make soup stock out of them.จะเลาะหูแกออกมาต้มซุป
Those are some mighty big earlobes you got there, son.ใบหูแกนี่ใหญ่ได้ใจดีนะ ไอ้น้อง
I mean, everything itched. My legs, my arms, my earlobes.คันทุกๆที่ ที่ขา ที่แขน ที่ติ่งหู
Where I come from, friends don't chew on earlobes.ฉันมาจากที่ที่ เพื่อนไม่กินแฟนเพื่อน
If you want a positive I.D., note that Shah has no earlobes.ถ้าคุณต้องการหมายเลข ประจำตัวผู้เสียในเชิงบวก ทราบว่าอิหร่านไม่มีติ่งหู

*earlobe* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǒ, ㄉㄨㄛˇ, 朵] flower; earlobe; fig. item on both sides; classifier for flowers, clouds etc

*earlobe* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳当;耳璫;耳とう;珥璫;珥とう[じとう, jitou] (n) (arch) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Han-dynasty China)
耳朶;耳たぶ[じだ(耳朶);みみたぶ, jida ( jida ); mimitabu] (n) earlobe
耳栓[みみせん, mimisen] (n) (arch) (See 耳当) earplug (traditional jewellery worn in the earlobe, popular in Jomon-period Japan)

*earlobe* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติ่งหู[n. exp.] (ting hū) EN: earlobe FR: lobe de l'oreille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *earlobe*
Back to top