ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-earlobe-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น earlobe, *earlobe*,

-earlobe- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You go to Brooklyn, you talk to Gratnik, you check out his earlobe or whatever it is you do.พวกคุณไปบรู๊คลิน พวกคุณไปคุยกับแกรท์นิค พวกคุณไปดูติ่งหูของเขา โดยที่ใช้วิธีไหนก็ได้

-earlobe- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
耳朶;耳たぶ[じだ(耳朶);みみたぶ, jida ( jida ); mimitabu] (n) earlobe

-earlobe- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ติ่งหู[n. exp.] (ting hū) EN: earlobe FR: lobe de l'oreille [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -earlobe-
Back to top