ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

drudgery

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *drudgery*, -drudgery-

drudgery ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
drudgery (n.) งานหนัก See also: งานน่าเบื่อ Syn. housework, chores, toil, sweat
English-Thai: Nontri Dictionary
drudgery(n) งานจำเจ,งานน่าเบื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A lifetime of drudgery on a pittance?เพื่อไปทำงานหนัก แลกเงินน้อยนิดไปตลอดชีวิต
Freedom from the drudgery of every day life freedom as abstract ideal.อิสระจากงานที่น่าเบื่อหน่ายในทุกๆวันของชีวิต อิสระเหมือนกับความฝันอันเลิศเลอ
I might just be hiding from the evergrowing tedium of New Jersey's drudgery.หรือว่าอาจจะจบลงที่ ไม่ละขอบคุณ แล้วก็หายตัวไปจาก นิวเจอซี่ที่น่าเบื่อ
The king does not have time for this drudgery.ฝ่าบาทไม่มีเวลามาทำอะไรน่าเบื่อนี่หรอก
At about the same time that William Herschel was discovering infrared light in his parlor in England, a young boy named Joseph Fraunhofer was trapped in hopeless drudgery.ในเวลาเดียวกับที่วิลเลียมเฮอร์เชล ได้รับการค้นพบแสงอินฟราเรด ในห้องนั่งเล่นของเขาในอังกฤษ เด็กชายคนหนึ่งชื่อ โจเซฟ ฟรอนฮอเฟอ
The invention of a motor that could work continuously, eliminating countless human hours of drudgery, would be more than enough to make you a fortune and land you in the history books.การประดิษฐ์ของมอเตอร์ที่ สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง กำจัดชั่วโมงของมนุษย์นับ ไม่ถ้วนของน่าเบื่อหน่าย จะมากกว่าพอที่จะ ทำให้คุณมีโชคลาภ

drudgery ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
命の洗濯[いのちのせんたく, inochinosentaku] (exp,n) casting off the drudgery of everyday life and doing as one pleases; kicking back

drudgery ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งานหนัก[n. exp.] (ngān nak) EN: hard work ; heavy work ; hard labour ; heavy labour ; drudgery FR: travail pénible [m] ; tâche pénible [f] ; labeur [m] (litt.) ; lourde besogne [f]
งานหนักที่น่าเบื่อ[n. exp.] (ngān nak th) EN: drudgery FR: corvée [f] ; tâche ingrate [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า drudgery
Back to top