ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

doze off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *doze off*, -doze off-

doze off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
doze off (phrv.) งีบหลับไป See also: หลับไปโดยไม่รู้ตัว, งีบ Syn. drop off, get off, go off, nod off, put off, send off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จวนหลับ (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, ม่อย
ม่อย (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, ม่อยหลับ
ม่อยหลับ (v.) doze off See also: doze, nap, have a wink, have a nap, be drowsy Syn. เคลิ้ม, จวนหลับ, ม่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How could you doze off?คุณสามารถหลับได้ยังไง
No, I can't doze off.ฉันไม่ควรนอนหลับไปเลย
A word of advice, don't doze off.ขอแนะนำนะ ห้ามเผลองีบ

doze off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kē, ㄎㄜ, 瞌] doze off; sleepy
[kùn, ㄎㄨㄣˋ, 困 / 睏] sleepy; doze off

doze off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
船を漕ぐ;舟を漕ぐ;船をこぐ;舟をこぐ[ふねをこぐ, funewokogu] (exp,v5g) (1) to row a boat; (2) to nod off; to doze off

doze off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคลิ้ม[v.] (khloēm) EN: be sleepy ; be half-asleep ; be drowsy ; have a nap ; doze ; doze off FR: s'assoupir ; somnoler
หลับใน[v.] (lapnai) EN: sleep without closing eyes ; doze off ; doze ; go into a trance without closing one's eyes ; be absentminded FR: dormir les yeux ouverts ; s'assoupir ; s'endormir à demi ; s'endormir au volant
ม่อย[v.] (mǿi) EN: doze off ; doze ; nap ; have a wink ; have a nap ; be drowsy FR: somnoler ; s'assoupir
ม่อยหลับ[v. exp.] (mǿi lap) EN: doze off ; fall asleep FR:
งีบหลับ[v. exp.] (ngīp lap) EN: nap ; have a nap ; take a nap ; doze off ; drop off ; kip ; nod of ; snooze FR: faire la sieste ; faire un somme
เผลอหลับ[v. exp.] (phloē lap) EN: doze off ; fall asleep unintentionally ; snooze FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า doze off
Back to top