ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

downstairs

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *downstairs*, -downstairs-

downstairs ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
downstairs (adv.) ข้างล่าง See also: ด้านล่าง, ชั้นล่าง
downstairs (n.) ชั้นล่าง Syn. first floor, ground floor
downstairs (adj.) ลงข้างล่าง See also: ชั้นล่าง Syn. underneath
downstairs (adv.) ลงข้างล่าง See also: ชั้นล่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
downstairs(ดาว'สแทร์ซ) adv. ลงบันได,ลงชั้นล่างไป,ไปทางชั้นล่าง-adj. เกี่ยวกับชั้นล่าง. n. ชั้นล่าง
English-Thai: Nontri Dictionary
downstairs(adv) ลงบันได,ลงชั้นล่าง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้างล่าง (n.) downstairs Syn. ด้านล่าง
ชั้นต่ำสุด (n.) downstairs Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง Ops. ชั้นบน
ชั้นล่าง (n.) downstairs Syn. พื้นล่าง, ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด Ops. ชั้นบน
พื้นล่าง (n.) downstairs Syn. ข้างใต้, ข้างล่าง, ชั้นต่ำสุด Ops. ชั้นบน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She's not there. She's downstairs in the car.- หล่อนไม่อยู่ที่นั่นแล้ว อยู่ในรถที่ชั้นล่างค่ะ
I think I'll go downstairs now.ฉันว่าจะลงไปข้างล่างเเล้ว
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น
The old man who lived downstairs says he heard the kid yell "I'm gonna kill ya."ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเด็กตะโกน "ฉันจะฆ่ายา".
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์
Helen, we have to go downstairs quickly!เฮเลน ลงมาข้างล่าง เร็วๆ!
Put Katharine's note on the downstairs door.ใส่โน้ตแคทธารีเมื่อวันที่ประตูชั้นล่าง
I should have kept medicine in the downstairs bathroom.ฉันควรจะได้เก็บยาใน ห้องน้ำชั้นล่าง
Amanda! Grace! Downstairs right away.อแมนดา เกรซ ลงมาเดี๋ยวนี้
I came downstairs for breakfast one day and there it was.ฉันลงไปกินข้าเช้าชั้นล่าง และก็เจอไอ้นั่น
Would you mind running downstairs to the boutique and returning my outfits in the closet?ช่วยเอาชุดในตู้ไปคืนร้านบูติกข้างล่างให้ที
Could you go downstairs and get those outfits you returned for me yesterday?Could you get those outfits you returned for me yesterday?

downstairs ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
楼下[lóu xià, ㄌㄡˊ ㄒㄧㄚˋ, 楼下 / 樓下] downstairs

downstairs ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
下の部屋[したのへや, shitanoheya] (n) downstairs room

downstairs ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชั้นล่าง[n.] (chan lāng) EN: downstairs ; ground floor ; first floor FR: rez-de-chaussée [m]
ข้างล่าง[adv.] (khānglāng) EN: downstairs ; below ; beneath ; down FR: en bas ; dessous
ลงบันได[X] (long bandai) EN: downstairs FR: en bas

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า downstairs
Back to top