ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dogma

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dogma*, -dogma-

dogma ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dogma (n.) หลักศาสนา See also: วินัย, กฎเกณฑ์, ข้อบังคับ, หลักความเชื่อ Syn. doctrine, principles, tenet
dogmas (n.) หลักความประพฤติ See also: หลักจรรยา, หลักปฏิบัติ, หลักศีลธรรม Syn. standards
dogmatic (adj.) หัวรั้น See also: ดันทุรัง, หัวดื้อ Syn. opinionated, biased stubborn, hardheaded
dogmatically (adv.) อย่างหัวรั้น See also: อย่างดันทุรัง
dogmatics (n.) การศึกษาหลักคำสอนของศาสนา
dogmatise (vt.) พูดหรือเขียนเป็นหลักเกณฑ์
dogmatism (n.) การคิดว่าความเห็นของตนเองถูกต้อง See also: การยึดเอาตนเป็นหลัก
dogmatist (n.) ผู้เชื่อในหลักการของตนเอง See also: ผู้เชื่อในกฎเกณฑ์ของตนเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
dogma(ดอก'มะ) n. หลักเกณฑ์หรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์,คำสอนของศาสนา,ลัทธิแบบศาสนา,คำสอนแบบกำปั้นทุบดิน,ความเชื่อ,สิทธันต์, Syn. tenet,doctrine,
dogmatic(ดอกแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คำสอน ความเชื่อ หรือความคิดเห็นที่ไร้ข้อพิสูจน์,หยั่ง,หัวรั้น,มั่นใจ,ดันทุรัง, Syn. dogmatical,opinionated,settled,one-sided
dogmatism(ดอก'มะทิสซึม) n. ลักษณะของคัมภีร์,การถือแต่หลักโดยไม่ดูความจริง,ความหยิ่งยโส,ลัทธิถือหลักเอง
dogmatist(ดอก'มะทิสทฺ) n. ผู้ถือหลักโดยไม่ดูความจริง,ผู้วางหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์
English-Thai: Nontri Dictionary
dogma(n) กฎเกณฑ์,หลักเกฎท์,ความเชื่อ,คำสอน,ลัทธิศาสนา
dogmatic(adj) เกี่ยวกับกฎเกณฑ์,ดันทุรัง,ดื้อรั้น,ไม่มีข้อพิสูจน์,ไม่มีเหตุผล
dogmatism(n) ลัทธิถือหลักตนเอง,ความหยิ่งยโส,ความดื้อรั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dogmaสิทธันต์, คำสอนต้องเชื่อ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
dogmatismสิทธันตนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dogmaความเชื่อ (คริสตศาสนา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หลักศาสนา (n.) dogma See also: doctrine, principle of one´s faith
หลักศาสนา (n.) dogma See also: doctrine, principle of one´s faith
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd be following the same dogma that took youฉันจะดำเนินตามกฏเกณฑ์เฉกเช่นเธอ
The GeoFront and even Central Dogma would be completely exposed. And Commander Ikari?จีโอฟรอนท์รวมทั้งด๊อกม่าก็คงหายไปด้วยครับ
It got us! Now, Dogma won't self-destruct even if that thing gets inside!จบแล้ว ถ้าเทวทูตบุกเข้ามาถึงเซนทรัลด๊อกม่าได้ล่ะก็ มันจะไม่ระเบิดตัวเองหรอก
Architus's mental game set the tone for over 2,000 years of scientific dogma -- our Universe must be infinitely large and has existed forever.เกมจิต อาคิสทัส ตั้งเสียง มานานกว่า 2,000 ปีของความเชื่อ ทางวิทยาศาสตร์ - จักรวาลของเราต้องมีขนาดใหญ่ เพียบ
But that dogma is now being challenged.แต่เชื่อว่าตอนนี้กำลังถูกท้าทาย
Winger's critics suggest he merely improvised hot-button patriotic dogma in a Ferris Bueller-ian attempt to delay schoolwork.ว่าเขาแค่ปลุกระดมความรักชาติชวนเชื่อ อีหรอบเดียวกับ Ferris Bueller เพื่อเลื่อนการเรียนการสอน
The target has descended past seventh layer of Terminal Dogma!เป้าหมายอยู่ที่ชั้นแรกของเทอร์มินัลด๊อกม่า
EVA Unit 06 descends at Dogma.เอวา 06 เข้าใกล้ด๊อกม่าแล้ว
Because of religious dogma.เพราะความเชื่อทางศาสนา
I hope you can live with yourself, Dogma.หวังว่าเจ้าคงจะอยู่คนเดียวได้นะ ด้อกม่า
They're doing the right thing, Dogma, because if this is how soldiers are rewarded for heroic actions, then one day, every man in this battalion may face a similar fate.พวกเค้าทำถูกแล้ว ด้อกม่า เพราะว่าถ้าเราเป็นทหาร ทุกคนควรจะได้รางวัลจากการกระทำของเค้า สักวันหนึ่ง เพราะในกองพันนี้เราต้องเผชิญชะตาคล้ายๆกันอยู่แล้ว
That's because you were the biggest fool of them all, Dogma.นั่นก็เพราะเจ้ามันโง่ที่สุดในบรรดาพรรคพวกเจ้าไง ด้อกม่า

dogma ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一意孤行[yī yì gū xíng, ㄧ ㄧˋ ㄍㄨ ㄒㄧㄥˊ, 一意孤行] isolated and stubborn; obstinately clinging to one's course; willful; one's own way; dogmatic
教条[jiào tiáo, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ, 教条 / 教條] creed; doctrine; religious dogma
教条主义[jiào tiáo zhǔ yì, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄧㄠˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 教条主义 / 教條主義] dogmatism

dogma ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
セントラルドグマ[, sentorarudoguma] (n) central dogma (of molecular biology)
ドグマ[, doguma] (n) dogma
教条[きょうじょう, kyoujou] (n) tenet; dogma
教義[きょうぎ, kyougi] (n) creed; doctrine; dogma
独断論[どくだんろん, dokudanron] (n) dogmatism; dogma
ドグマチスト[, dogumachisuto] (n) dogmatist
ドグマチズム[, dogumachizumu] (n) dogmatism
ドグマティズム[, dogumateizumu] (n) dogmatism
ドグマティック;ドグマチック[, dogumateikku ; dogumachikku] (adj-na) dogmatic
教条主義[きょうじょうしゅぎ, kyoujoushugi] (n) dogmatism
独断[どくだん, dokudan] (n,adj-no,adv) one's own judgement (judgment); dogmatic; arbitrary; (P)
独断的[どくだんてき, dokudanteki] (adj-na) {comp} dogmatic; arbitrary
道(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P)
鳶子[とびこ, tobiko] (n) (uk) crane chaser; dogman

dogma ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝังหัว[adj.] (fanghūa) EN: dogmatic ; opinionated FR:
รั้น[adj.] (ran) EN: stubborn ; obstinate ; bullheaded ; dogmatic FR: têtu ; obstiné ; dogmatique

dogma ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dogmatiker {m}dogmatist
dogmatisch; rechthaberisch {adj}dogmatic; dogmatical
dogmatisch {adv}dogmatically
undogmatisch {adj}undogmatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dogma
Back to top