ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

orderless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *orderless*, -orderless-

orderless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
orderless (adj.) ซึ่งไม่เป็นระบบ See also: ซึ่งยุ่งเหยิง, ซึ่งไม่เป็นระเบียบ, ซึ่งระส่ำระสาย, ซึ่งวุ่นวาย Syn. disarranged

orderless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
無境化[むきょうか, mukyouka] (n) (obsc) change toward a borderless world; development of a borderless world
無境界[むきょうかい, mukyoukai] (n) lack of boundary; borderless (psych.); confluence (psych.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า orderless
Back to top