ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discotheque

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discotheque*, -discotheque-

discotheque ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discotheque (n.) ไนต์คลับ See also: สถานเริงรมย์ยามค่ำคืน Syn. casino, nitery
English-Thai: HOPE Dictionary
discotheque(ดิสโคเทค') n. ไนท์คลับที่เปิดแผ่นเสียงให้แขกเต้นรำ, Syn. discotheque
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now explain why are you dressed for discotheque and 47 minutes late for training?แล้วทำไมแต่งหล่อยังกับจะไปดิ้นในเธค แถมมาซ้อมช้าตั้ง 47 นาที
I know what you're trying to do, turn this newspaper into a discotheque.ฉันรู้นายคิด จะเปลี่ยนหนังสือพิมพ์เราเพื่อเอาใจเธอ
Well, I have been known to frequent discotheques in my heyday.ดีฉันได้รับทราบกันบ่อย ดิสโก้ในความมั่งคั่งของฉัน.

discotheque ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迪斯科吧[dí sī kē bā, ㄉㄧˊ ㄙ ㄎㄜ ㄅㄚ, 迪斯科吧] discotheque

discotheque ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスコテーク[, deisukote-ku] (n) discotheque (fre

discotheque ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิสโก้เธค[n.] (ditkōthēk =) EN: discotheque ; disco FR: discothèque [f]
ดิสโก[n.] (ditsakō = d) EN: disco FR: discothèque [f]

discotheque ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diskothek {f}discotheque

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discotheque
Back to top