ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-discotheque-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น discotheque, *discotheque*,

-discotheque- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now explain why are you dressed for discotheque and 47 minutes late for training?แล้วทำไมแต่งหล่อยังกับจะไปดิ้นในเธค แถมมาซ้อมช้าตั้ง 47 นาที

-discotheque- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディスコテーク[, deisukote-ku] (n) discotheque (fre

-discotheque- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดิสโก้เธค[n.] (ditkōthēk =) EN: discotheque ; disco FR: discothèque [f]
ดิสโก[n.] (ditsakō = d) EN: disco FR: discothèque [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -discotheque-
Back to top