ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

diadem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *diadem*, -diadem-

diadem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
diadem (n.) มงกุฎ See also: เครื่องสวมศีรษะประดับด้วยเพชร Syn. crown, circlet, coronet, wreath
English-Thai: HOPE Dictionary
diadem(ได'อะเดม) n.,vt. (ใส่) มงกุฎ,รัดเกล้า,พระราชอำนาจ,พระฐานันดรศักดิ์., Syn. crown
English-Thai: Nontri Dictionary
diadem(n) มงกุฎ,มาลัยสวมหัว,รัดเกล้า,กะบังหน้า,พระราชอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"That from a shelf the precious diadem stole,"บรรดาของ ทรงค่า สิบแปด มหามงกุฎ มนุษย์มือเบา
Lost diadem of Ravenclaw?รัดเกล้าของเรเวนคลอไง
Excuse me, can someone tell me what bloody diadem is?ขอโทษนะ ช่วยบอกทีรัดเกล้าคืออะไร?
Well, there's Rowena Ravenclaw's lost diadem.รัดเกล้าที่สาบสูญของโรเวนนา เรเวนคลอไง
Do you remember what Cho said about Rowena Ravenclaw's diadem?จำที่โชพูดเรื่องรัดเกล้า ของโรเวนนา เรเวนคลอไม่ได้หรอ?
You seek my mother's diadem?เธอตามหารัดเกล้าของแม่ฉัน?
Diadema, this is Napoleon Solo.ดิอาเดม่า, นี่คือ นโปเลียน โซโล.

diadem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
帝冠[ていかん, teikan] (n) imperial crown; diadem
アエクィデンスディアデマ[, aekuidensudeiadema] (n) Aequidens diadema (species of South American freshwater cichlid)
[かんむり(P);かん;かむり;かんぶり, kanmuri (P); kan ; kamuri ; kanburi] (n) (1) (See 衣冠,束帯) cap (esp. a traditional cap worn with sokutai or ikan clothing); crown; diadem; coronet; (2) (かんむり only) top kanji radical; (3) (かむり only) (See 俳諧) first verse of a haikai, etc.; (adj-t,adv-to) (4) (かん only) best; peerless; first; (P)
宝冠[ほうかん, houkan] (n) diadem; jeweled crown
王冠[おうかん, oukan] (n,adj-no) (1) crown; diadem; (2) bottle cap; (P)

diadem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชฎา[n.] (chadā) EN: headdress ; diadem ; Thai theatrical crown FR: diadème [m] ; coiffe des danseurs de théâtre thaï [f]
มงกุฎ[n.] (mongkut) EN: crown ; diadem ; coronet FR: couronne [f]
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหลังจุด[n. exp.] (phīseūa tān) EN: White Diadem FR:
ผีเสื้อตาลจุดเรียงปีกหน้าจุด[n. exp.] (phīseūa tān) EN: Starry Diadem FR:

diadem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Diadem {n} | Diademe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า diadem
Back to top