ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devilishly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devilishly*, -devilishly-

devilishly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devilishly (adv.) อย่างชั่วร้าย Syn. viciouly, vilely
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Laugh if you will, Mr. Finnegan but pixies can be devilishly tricky little blighters.หัวเราะไปเถอะ คุณฟินนิกัน พิกซี่อาจจะฉลาดแกมโกง และชั่วร้ายอย่างนึกไม่ถึง
Mr. Austen, you're devilishly handsome. A kiss, a kiss. Oops!ออสติน นายนี่หล่อเหลือร้ายเลย\จูบหน่อยสิ จูบหน่อย จะไปไหนกันดีล่ะทอม วอกซ์ฮอลล์ การ์เด้นเหรอ
Then I really will. I'll be devilishly charming.ผมจะทำทุกอย่าง ที่จะให้คุณยึดมั่นในตัวผม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devilishly
Back to top