ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

designee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *designee*, -designee-

designee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
designee (n.) ผู้ได้รับการแต่งตั้ง See also: ผู้ได้รับการเสนอชื่อ Syn. nominee, selectee
English-Thai: HOPE Dictionary
designee(เดซซินี') n.ผู้ถูกแต่งตั้ง ผู้ถูกกำหนด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า designee
Back to top