ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*depopulate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น depopulate, -depopulate-

*depopulate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
depopulate (vt.) ลดจำนวนประชากร Syn. dispeople, desolate
English-Thai: Nontri Dictionary
depopulate(vt) ลดประชากรลง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *depopulate*
Back to top