ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deplane

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deplane*, -deplane-

deplane ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deplane (vt.) ลงจากรถราง หรือรถไฟ See also: ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ Syn. alight, descend, step Ops. embark, board
deplane (vi.) ลงจากรถราง หรือรถไฟ See also: ก้าวลงจากรถราง / รถไฟ Syn. alight, descend, step Ops. embark, board
English-Thai: HOPE Dictionary
deplane(ดีเพลน') vi. ลงจากเครื่องบิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Very well. You two can stay,but everyone else must deplane.ทุกคน ได้ยินแล้วนี่ ลงไปจากเครื่อง
Once the passengers have deplaned and the maintenance crew is given a chance to clean up the aircraft, we should be able to begin boarding.เมื่อผู้โดยสารทั้งหมดลงจากเครื่อง และลูกเรือซ่อมบำรุง ได้เข้าไปทำความสะอาดเครื่องแล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deplane
Back to top