ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dentist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dentist*, -dentist-

dentist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dentist (n.) ทันตแพทย์ See also: หมอฟัน Syn. dental specialist, dental practitionist
dentistry (n.) ทันตกรรม See also: งานของหมอฟัน Syn. extracting, crowning, filling
English-Thai: HOPE Dictionary
dentist(เดน'ทิสทฺ) n. ทันตแพทย์,หมอฟัน
dentistry(เดน'ทิสทรี) n. ทันตกรรม
English-Thai: Nontri Dictionary
dentist(n) ทันตแพทย์,หมอฟัน
dentistry(n) การทำฟัน,ทันตกรรม,ทันตแพทยศาสตร์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dentist; odontologistทันตแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dentistryทันตแพทยศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dentistทันตแพทย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dentistryทันตกรรม, ทันตแพทยศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่างทำฟัน (n.) dentist See also: dental surgeon Syn. หมอฟัน, ทันตแพทย์
ท.ญ. (n.) dentist Syn. ทันตแพทย์หญิง
ท.พ. (n.) dentist Syn. ทันตแพทย์
ทันตแพทย์ (n.) dentist Syn. หมอฟัน
ทันตแพทย์หญิง (n.) dentist
หมอฟัน (n.) dentist See also: tooth doctor Syn. ทันตแพทย์
ทันตกรรม (n.) dentistry
คณะทันตแพทย์ศาสตร์ (n.) Faculty of Dentistry
ทันตกรรมช่องปาก (n.) community dentistry
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I had an appointment with a dentistฉันมีนัดกับหมอฟัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should've caught on when she went to the dentist four and five times a week.ผมควรเอะใจตอนที่เธอไปหาหมอฟัน อาทิตย์ละ 4-5 ครั้ง
But where does the dentist fit in?ว่าแต่หมดฟันจะอยู่ตรงไหนล่ะ
What's the dentist got to do with it, poor guy?หมอฟันเกี่ยวอะไรด้วยน่าสงสารจัง
The dentist needed three stitches in his head.หมอฟันต้องเย็บหัวตั้งสามเข็ม...
But the dentist swore at the soldier first.แต่หมอฟันด่าใส่ทหารก่อน...
While we were watching her caboose the lieutenant and the dentist were riding the train!หมอฟันโกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยงเลย ดูเหมือนทหารจะได้ปั่มปั๊มอยู่ฝ่ายเดียว
Jumped right in, the dentist did. He looks stupid, but...ใช่เลยหมอฟันทำแน่เขาดูโง่ๆแต่...
You want me to play dentist with your niece? Penny:อยากให้เราเล่นหมอฟันกับหลานคุณมั้ย?
You know, we arrested a dentist last week... who liked to play with kids a bit too much.คุณรู้รึยังว่า เราจับหมอฟันได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เขาชอบเล่นกับเด็ก แต่คราวนี้เขาทำเกินไปหน่อย
Willy Wonka was the son of the city's most famous dentist Wilbur Wonka.วิลลี่วองก้า ลูกชายของหมอฟันที่มีชื่อ วิลเบอร์วองก้า
A middle-aged dentist with an ulcers is not exactly evil-personified.ทันตะแพทย์ที่เป็นกรดไหลย้อน คงไม่เลวร้ายเท่าไหร่หรอก
Don't forget the dentist at three.อย่าลืมนัดกับหมอฟันบ่ายสามนะ

dentist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牙科医生[yá kē yī shēng, ㄧㄚˊ ㄎㄜ ㄧ ㄕㄥ, 牙科医生 / 牙科醫生] dentist
牙医[yá yī, ㄧㄚˊ ㄧ, 牙医 / 牙醫] dentist

dentist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
医歯薬学[いしやくがく, ishiyakugaku] (n) (study of) medicine, dentistry and pharmacology
架工義歯[かこうぎし, kakougishi] (n) bridge (dentistry); bridgework
歯医者[はいしゃ, haisha] (n) dentist; (P)
歯学[しがく, shigaku] (n) dentistry
歯科[しか, shika] (n) dentistry; (P)
歯科医[しかい, shikai] (n) dentist; (P)
歯科医師[しかいし, shikaishi] (n) dentist; (P)
歯科医師国家資格試験[しかいしこっかしかくしけん, shikaishikokkashikakushiken] (n) National Dentistry Examination
歯科医術[しかいじゅつ, shikaijutsu] (n) dentistry
歯科学[しかがく, shikagaku] (n) dentistry

dentist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอฟัน[n. exp.] (mø fan) EN: dentist FR: dentiste [m, f] ; chirurgien-dentiste [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]
ทำฟัน[v. exp.] (tham fan) EN: go to the dentist ; treat teeth FR: aller chez le dentiste
ทันตแพทย์[n.] (thantaphaēt) EN: dentist ; dental surgeon FR: dentiste [m] ; chirurgien-dentiste (Fra.) [m] ; médecin-dentiste (Sui.) [m]
ทันตแพทย์หญิง[n.] (thantaphaēt) EN: dentist FR: dentiste [f]
เก้าอี้ทำฟัน[n. exp.] (kao-ī tham ) EN: dental chair FR: siège de dentiste [m]
แผนกทันตกรรม[n.] (phanaēk tha) EN: dentistry FR: dentisterie [f]
ผู้ช่วยหมอฟัน[n. exp.] (phū chūay m) EN: dental assistant FR: assistant-dentiste [m]
ทันตกรรม[n.] (thantakam) EN: dentistry FR: dentisterie [f]
ทันตกรรมช่องปาก[n. exp.] (thantakam c) EN: community dentistry FR:
ทันตแพทยศาสตร์[n.] (thantaphaēt) EN: dental surgery ; dentistry FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dentist
Back to top