ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defray

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defray*, -defray-

defray ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defray (vt.) ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด / บางส่วน Syn. clear, settle
defrayment (n.) การจ่ายเงิน Syn. repayment
English-Thai: HOPE Dictionary
defray(ดิเฟร') vt. ออกค่าใช้จ่าย,ออกค่าโสหุ้ย, See also: defrayal n. ดูdefray
English-Thai: Nontri Dictionary
defray(vt) ใช้จ่าย,ชดใช้,ออกค่าใช้จ่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defrayชดใช้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

defray ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
支弁[しべん, shiben] (n,vs) payment; defrayal; disbursement

defray ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำระ[v.] (chamra) EN: pay ; disburse ; defray ; pay up ; repay ; settle FR: payer ; débourser ; liquider ; acquitter
จ่าย[v.] (jāi) EN: pay ; spend ; defray ; disburse ; pay out ; buy ; purchase ; make purchases ; shop FR: payer ; débourser ; régler ; acheter ; faire des emplettes
ออกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (øk khāchaij) EN: defray costs ; defray expenses FR:
เสีย[v.] (sīa) EN: spend ; pay ; expend ; defray FR: dépenser ; payer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defray
Back to top