ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unscramble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unscramble*, -unscramble-

unscramble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unscramble (vt.) ทำให้เรียบร้อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No. Not unless we unscramble his brain.แน่ใจ, นอกเสียจากว่าเราจะลัดวงจรสมองของเขา
Well, figure out how to unscramble the call.เราจะหาวิธีถอดรหัสสัญญาณโทรศัพท์
Scrambled, unscrambled?เรียงสลับ หรือ เป็นรหัส
We just got the unscrambled composite of Smith's visitor in prison.เรามีภาพนั่น เป็นคนที่มาเยี่ยมผู้ต้องขัง สมิธ
Unscrambled the I.P.A. of Gellar's blogs and tracked it to an address.แกะรอยไอพีจากบล็อกของเกลล่าร์ และตามจนเจอที่อยู่จนได้
That's not good. He's unscrambled our signal.นั่นไม่ดีเลย เขาถอดรหัสสัญญาณเรา

unscramble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แปลความ[v.] (plaēkhwām) EN: decode ; decipher ; interpret ; work out ; unscramble FR: déchiffrer ; décoder ; interpréter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unscramble
Back to top