ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*cutback*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น cutback, -cutback-

*cutback* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutback (n.) การลดจำนวนลง Syn. reduction
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're making cutbacks at the end of this month.สิ้นเดือนนี้จะมีการตัดงบ
She can occasionally be quite sentimental Uh, there were funding cutbacks and you've lt your scholarship, which, of course, means yo internship is canced.บางทีแคมก็คงอ่อนไหวกับเรื่องแบบนี้ เอ่อ.. พวกเขาลดจำนวนเงินลง ทำให้คุณเสียทุนการศึกษาไป ซึ่ง..
When they do, more cutbacks and more layoffs, and I need each and every one of you to step up and be leaders.จะต้องมีการลดจำนวน และเลิกจ้างพนักงานมากขึ้น และผมต้องการให้พวกคุณทุกๆคน ก้าวขึ้นมาและเป็นผู้นำ
And just so you know, I'm making a lot of cutbacks so I can pay you back quicker...และอย่างที่รู้ ตอนนี้ที่บ้านผมก็ตัดรายจ่ายไปมากมาย
So you're claiming that the mayor's budgetary cutbacks aren't affecting the department's ability to keep all citizens of this city safe?แล้วที่คุณอ้างถึง การตัดลด งบประมาณโดยนายกเทศมนตรี ไม่กระทบต่อ ขีดความสามารถ ของหน่วยงาน ในการรักษาความปลอดภัย ให้กับประชาชนทุกคน
Sorry, we're making cutbacks. Pretzels had to go.เสียใจ เราต้องตัดงบ เพร็ทเซิลต้องไป
The same cutbacks have put Mr. Powell out of a job--การตัดงบประมาณนี้ส่งผลให้ คุณพาวเวลล์ต้องออกจางาน--
Delancey pushed for the budgetary cutbacks that prompted the city layoffs.ดีแลนซี่ผลักดันให้มีการตัดงบประมาณ ซึ่งทำให้มีการปลดลูกจ้างของรัฐ
The bad news is, is that cutbacks are forcing me to lay off ten percent of our nontenured teachers.ข่าวร้ายคือ การตัดงบนั้นบังคับฉันโดย.. จะเลิกจ้างร้อยละสิบของครูที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่ง
Same turns, same cutbacks. Never varies.เส้นทางเดิม เหมือนเดิมทุกอย่าง ไม่เคยเปลี่ยนเลย
Cutbacks, recession, depression-ถึงแม้จะกลัวนิด ๆ กับเรื่องแบบว่า
[Puttnam] Well, I'm sick of the cutbacks.[Puttnam] Well, I'm sick of the cutbacks.

*cutback* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カットバック[, kattobakku] (n) cutback

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *cutback*
Back to top