ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

culex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *culex*, -culex-

culex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
culex (n.) ยุง Syn. anopheles, aedes
English-Thai: HOPE Dictionary
culex(คิว'เลคซฺ) n. ยุงจำพวก Culex เช่นยุงบ้านทั่วไป -pl. cullices
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culexยุงคิวเล็กซ์,ยุงพวกคิวเลกซ์,ยุงรำคาญ [การแพทย์]

culex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
地下家蚊[ちかいえか;チカイエカ, chikaieka ; chikaieka] (n) (uk) (See 赤家蚊) Culex pipiens molestus (subspecies of house mosquito)
家蚊[いえか, ieka] (n) common house mosquito and others belonging to the genus Culex
小型赤家蚊[こがたあかいえか, kogataakaieka] (n) Culex tritaeniorhynchus
赤家蚊[あかいえか;アカイエカ, akaieka ; akaieka] (n) common house mosquito (Culex pipiens pallens)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า culex
Back to top