ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aedes

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aedes*, -aedes-

aedes ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aedes (n.) ยุง Syn. anopheles, culex
English-Thai: HOPE Dictionary
aedes egypti(เออี' ดิซอีจีพ' ไท) ยุงที่เป็นพาหะนำโรคไข้เหลือง (yellow fever)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aedesยุงลาย [TU Subject Heading]
Aedes Egyptiยุงลาย [การแพทย์]

aedes ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ยุงลายบ้าน[n. exp.] (yung lāi bā) EN: Aedes aegypti FR: Aedes aegypti

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aedes
Back to top