ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

anopheles

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *anopheles*, -anopheles-

anopheles ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
anopheles (n.) ยุงก้นปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
English-Thai: HOPE Dictionary
anopheles(อะนอฟ' ฟะลิส) n. (pl. -les) ยุงกันปล่องซึ่งเป็นพาหะนำไข้มาลาเรีย
English-Thai: Nontri Dictionary
anopheles(n) ยุงก้นปล่อง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anophelesยุงก้นปล่อง [TU Subject Heading]

anopheles ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疟蚊[nu:è wén, ㄜˋ ㄨㄣˊ, 疟蚊 / 瘧蚊] Anopheles (type of mosquito)
按蚊[àn wén, ㄢˋ ㄨㄣˊ, 按蚊] anopheles; malarial mosquito

anopheles ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アノフェレス[, anoferesu] (n) (obsc) (See 羽斑蚊) Anopheles (genus of mosquitoes that act as malarial vectors)
羽斑蚊;翅斑蚊[はまだらか;ハマダラカ, hamadaraka ; hamadaraka] (n) (uk) anopheles mosquito (any mosquito of genus Anopheles, capable of carrying malaria)

anopheles ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้นปล่อง[n.] (konplǿng) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]
ยุงก้นปล่อง[n. exp.] (yung konplǿ) EN: malaria mosquito ; malaria-carrying mosquito ; anopheles mosquito FR: anophèle [m] ; moustique vecteur du paludisme [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า anopheles
Back to top