ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crocodile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crocodile*, -crocodile-

crocodile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crocodile (n.) จระเข้
crocodile (n.) หนังจระเข้
English-Thai: HOPE Dictionary
crocodile(ครอค'คะไคลฺ) n. จระเข้จำพวก Crocodylus,หนังจระเข้ดังกล่าว, Syn. crocodilian
English-Thai: Nontri Dictionary
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crocodile tearsน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crocodile farmingการเลี้ยงจระเข้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ธงจระเข้ (n.) flag with a crocodile figure in the middle
จระเข้ (n.) crocodile See also: alligator, mugger Syn. ตะไข้, ไอ้เข้
ตะเข้ (n.) crocodile Syn. จระเข้
ตะไข้ (n.) crocodile See also: alligator, mugger Syn. ไอ้เข้
ไอ้เข้ (n.) crocodile Syn. จระเข้, ตะเฆ่
ก้อนขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา
ขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. หัวขี้หมา
หัวขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. ขี้หมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One thousand long, slimy crocodile tongues.- ลิ้น? ลิ้นจระเข้หนึ่งพันชิ้น
Commissioner is only your boss because he paid his dues to the Crocodile Gang.แม้แต่อธิบดียังให้เกียรติแก๊งค์จระเข้ของเรา ไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นอธิบดี
Guys, take a look. That over there- that's the Crocodile River.ทุกคน ดูสิ ทางโน้น โน่น นั่นคือแม่น้ำจระเข้
There's no sign of them at the Crocodile River.มันไม่มีร่องรอยพวกเขา ที่แม่น้ำจระเข้แลย
Either that, or get fed to the ticking crocodile next door.หรือไม่ ก็คงกลายเป็นอาหารของ จระเข้นาฬิกาข้างกรงเรานี่
You can ask a crocodile to the junior prom.ลูกอาจขอให้จระเข้าไป งานพร้อมป์ของเด็กมัธยมได้
You can buy the crocodile a corsage and a pretty dress of blue.ลูกอาจซื้อผัาพันคอ และชุดสวยๆ สีน้ำเงิน ให้กับจระเข้ได้
You can dance with the crocodile and get it some punch.ลูกสามารถเต้นรำกับจระเข้ แล้วเอาน้ำพันซ์ให้มันดื่มได้
But there’s one thing for certain... when you go to take a piss, you can pretty much guarantee that the crocodile will eat the band.แต่มีอย่างหนึ่งที่แน่ใจเลยทีเดียว... เมื่อลูกรู้สึกโกรธมัน มั่นใจได้อย่างเต็มทีเลย
Never ask a crocodile to the junior prom.ก็จงอย่าเชื้อเชิญจระเข้ ไปงานพร้อมป์ของเด็กมัธยมสิ
You just can’t take a crocodile to the junior prom.เราไม่อาจพาจระเข้า ไปเที่ยวงานฟร้อมป์ ในโรงเรียนได้
Then, the Crocodile Thief pounced!แล้วเจ้าจระเข้ก็กระโดด ตะครุบ! จ๊ะเอ๋

crocodile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, 人龙 / 人龍] a queue of people; a crocodile (of school children)
鳄鱼[è yú, ㄜˋ ㄩˊ, 鳄鱼 / 鱷魚] alligator; crocodile
[è, ㄜˋ, 鳄 / 鱷] crocodile; alligator

crocodile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus)
クロコダイル[, kurokodairu] (n) crocodile
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
ナイル鰐[ナイルわに;ナイルワニ, nairu wani ; nairuwani] (n) (uk) Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
ミズワニ[, mizuwani] (n) crocodile shark (Pseudocarcharias kamoharai)
ミズワニ属[ミズワニぞく, mizuwani zoku] (n) Pseudocarcharias (sole genus of the family Pseudocarchariidae containing one species of crocodile shark)
ミズワニ科[ミズワニか, mizuwani ka] (n) Pseudocarchariidae (family whose only member is a species of mackerel shark known as the crocodile shark)
嘘泣き;うそ泣き[うそなき, usonaki] (n,vs) faking crying; crocodile tears
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears
海ワニ;海鰐[うみわに(海鰐);うみワニ(海ワニ);ウミワニ, umiwani ( umi wani ); umi wani ( umi wani ); umiwani] (n) (obsc) (uk) (See 入江鰐) saltwater crocodile (Crocodylus porosus); estuarine crocodile
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness
鰐皮[わにがわ, wanigawa] (n) crocodile or alligator skin (hide)
鼻太大蜥蜴[はなぶとおおとかげ;ハナブトオオトカゲ, hanabutoootokage ; hanabutoootokage] (n) (uk) (See クロコダイルモニター) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
[わに;ワニ, wani ; wani] (n,adj-no) (1) (uk) crocodile; alligator; crocodilian; (2) (arch) shark

crocodile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
ไอ้เคี่ยม[n. exp.] (ai khīem) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ฟาร์มจระเข้[n. exp.] (fām jørakhē) EN: crocodile farm FR:
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ; ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ[TM] (Fām Jørakhē) EN: Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo ; Samut Prakan Crocodile Farm FR:
จะเข้[n.] (jakhē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
จระเข้[n.] (jørakhē) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.) ; Crocodylidae FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
จระเข้บึง[n. exp.] (jørakhē beu) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้กินคน[n. exp.] (jørakhē kin) EN: FR: crocodile mangeur d'hommes [m]
จระเข้น้ำจืด[n. exp.] (jørakhē nām) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย[n. exp.] (jørakhē nām) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำเค็ม[n. exp.] (jørakhē nām) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้น้ำกร่อย[n. exp.] (jørakhē nām) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้สยาม[n. exp.] (jørakhē Say) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้ทองหลาง[n. exp.] (jørakhē thø) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้ท้องเหลือง [n. exp.] (jørakhē thø) EN: crocodile FR: crocodile [m]
แข้[n.] (khaē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
เข้[n.] (khē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
กุมภา[n.] (kumphā) EN: crocodile FR: crocodile [m]
กุมภีล์[n.] (kumphī) EN: crocodile FR: crocodile [m]
กุมภิล[n.] (kumphin) EN: crocodile FR: crocodile [m]
นักกะ[n.] (nakka) EN: crocodile ; turtle FR:
นักระ[n.] (nakkra) EN: crocodile FR:
นักล่าจระเข้[n. exp.] (nak lā jøra) EN: crocodile hunter FR: chasseur de crocodiles [m]
หนังจระเข้[n. exp.] (nang jørakh) EN: crocodile skin FR: peau de crocodile [f] ; peau de croco [f] (fam.)
เนื้อจระเข้[n. exp.] (neūa jørakh) EN: crocodile meat FR: viande de crocodile [f]
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[X] (sēsaērong k) EN: shed crocodile tears FR: pleurer des larmes de crocodile
ตะเข้[n.] (takhē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
ธงจระเข้[n.] (thongjørakh) EN: crocodile flag FR:
เหรา[n.] (hērā) EN: fabulous crocodile-like creature FR:
ขี้หมา[n.] (khīmā) EN: knob on the crocodile's mouth FR:
ก้อนขี้หมา[n.] (kønkhīmā) EN: knob on the crocodile's mouth ; lump at the end of a crocodile's mouth FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crocodile
Back to top