ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*crocodile*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crocodile, -crocodile-

*crocodile* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crocodile (n.) จระเข้
crocodile (n.) หนังจระเข้
shed crocodile tears (idm.) แกล้งร้องไห้ See also: แกล้งปาดน้ำตา
English-Thai: HOPE Dictionary
crocodile(ครอค'คะไคลฺ) n. จระเข้จำพวก Crocodylus,หนังจระเข้ดังกล่าว, Syn. crocodilian
English-Thai: Nontri Dictionary
crocodile(n) จระเข้,กุมภีร์,ตะเข้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
crocodile tearsน้ำตาจระเข้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plicated tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, scrotal; tongue, sulcated; tongue, wrinkledลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wrinkled tongue; lingua plicata; tongue, cerebriform; tongue, crocodile; tongue, fissured; tongue, furrowed; tongue, grooved; tongue, plicated; tongue, scrotal; tongue, sulcatedลิ้นย่นริ้ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crocodile farmingการเลี้ยงจระเข้ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก้อนขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. ขี้หมา, หัวขี้หมา
ขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. หัวขี้หมา
ธงจระเข้ (n.) flag with a crocodile figure in the middle
หัวขี้หมา (n.) knob on the crocodile´s mouth See also: lump at the end of a crocodile´s mouth Syn. ขี้หมา
จระเข้ (n.) crocodile See also: alligator, mugger Syn. ตะไข้, ไอ้เข้
ตะเข้ (n.) crocodile Syn. จระเข้
ตะไข้ (n.) crocodile See also: alligator, mugger Syn. ไอ้เข้
ไอ้เข้ (n.) crocodile Syn. จระเข้, ตะเฆ่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One thousand long, slimy crocodile tongues.- ลิ้น? ลิ้นจระเข้หนึ่งพันชิ้น
The chameleon, the crocodile, the serpents..."กิ้งก่า , จระเข้ พวกสัตว์เลื้อยคลาน
It was a crocodile. He wanted to know where all the wheat comes from since he didn't see any cows.และเขาอยากรู้ว่าเนื้อมาจากไหน ในเมื่อไม่เห็นวัว
Commissioner is only your boss because he paid his dues to the Crocodile Gang.แม้แต่อธิบดียังให้เกียรติแก๊งค์จระเข้ของเรา ไม่งั้นมันจะไม่ได้เป็นอธิบดี
Then I'll feed him... to the crocodiles in the moat.งั๊นข้าเอามันไปเลี้ยงเป็นอาหารจระเข้ในคูรอบปราสาทดีกว่า
What's the matter with you? Ain't no crocodiles in South Carolina.นายเป็นอะไร ไม่มีจระเข้ในเซาร์แคโรไรนา หรอก
Guys, take a look. That over there- that's the Crocodile River.ทุกคน ดูสิ ทางโน้น โน่น นั่นคือแม่น้ำจระเข้
There's no sign of them at the Crocodile River.มันไม่มีร่องรอยพวกเขา ที่แม่น้ำจระเข้แลย
The Northern Territory is home to the biggest population of saltwater crocodiles in the world, spread throughout several large tidal river systems.ลำน้ำทางเหนือ เป็นที่อยู่อาศัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ของบรรดาจระเข้น้ำเค็ม พวกมันแพร่พันธ์กระจายไปทั่ว โดยอาศัยวัฏจักรขึ้นลงของระดับน้ำ
Alright, the species that we're looking at today, the saltwater crocodile, is probably the most dangerous member of the crocodilian family.พันธ์ที่เราได้เห็นกันอยู่นี้ คือจระเข้น้ำเค็ม นับเป็นหนึ่งในสายพันธ์อันตราย ของบรรดาจระเข้ทั้งหลาย
We just saw crocodiles jump four feet out of the water today.วันนี้เราเห็นจระเข้ มันกระโจนพ้นน้ำสูงตั้ง 4 ฟุต
And a tail like a crocodile, only bigger. Wasn't it?หางเหมือนจรเข้ แต่มันใหญ่กว่า หรือไม่ใช่

*crocodile* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人龙[rén lóng, ㄖㄣˊ ㄌㄨㄥˊ, 人龙 / 人龍] a queue of people; a crocodile (of school children)
[è, ㄜˋ, 鳄 / 鱷] crocodile; alligator
鳄鱼[è yú, ㄜˋ ㄩˊ, 鳄鱼 / 鱷魚] alligator; crocodile

*crocodile* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ鰐[アメリカわに, amerika wani] (n) (uk) American crocodile (Crocodylus acutus)
クロコダイル[, kurokodairu] (n) crocodile
クロコダイルモニター;クロコダイル・モニター[, kurokodairumonita-; kurokodairu . monita-] (n) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia
ナイル鰐[ナイルわに;ナイルワニ, nairu wani ; nairuwani] (n) (uk) Nile crocodile (Crocodylus niloticus)
ミズワニ[, mizuwani] (n) crocodile shark (Pseudocarcharias kamoharai)
ミズワニ属[ミズワニぞく, mizuwani zoku] (n) Pseudocarcharias (sole genus of the family Pseudocarchariidae containing one species of crocodile shark)
ミズワニ科[ミズワニか, mizuwani ka] (n) Pseudocarchariidae (family whose only member is a species of mackerel shark known as the crocodile shark)
嘘泣き;うそ泣き[うそなき, usonaki] (n,vs) faking crying; crocodile tears
泣き真似[なきまね, nakimane] (n) feigned or crocodile tears
海ワニ;海鰐[うみわに(海鰐);うみワニ(海ワニ);ウミワニ, umiwani ( umi wani ); umi wani ( umi wani ); umiwani] (n) (obsc) (uk) (See 入江鰐) saltwater crocodile (Crocodylus porosus); estuarine crocodile
空泣き[そらなき, soranaki] (n,vs) false or crocodile tears; feigned sadness
[わに;ワニ, wani ; wani] (n,adj-no) (1) (uk) crocodile; alligator; crocodilian; (2) (arch) shark
鰐皮[わにがわ, wanigawa] (n) crocodile or alligator skin (hide)
鼻太大蜥蜴[はなぶとおおとかげ;ハナブトオオトカゲ, hanabutoootokage ; hanabutoootokage] (n) (uk) (See クロコダイルモニター) crocodile monitor (Varanus salvadorii, species of carnivorous monitor lizard found in New Guinea); Salvadori's monitor; Papua monitor; artellia

*crocodile* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้เข้[n.] (aikhē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
ไอ้เคี่ยม[n. exp.] (ai khīem) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
บีบน้ำตา[v. exp.] (bīp nāmtā) EN: force out tears ; weep crocodile tears ; squeeze a tear FR: se forcer à pleurer ; verser des larmes de crocodile
ฟาร์มจระเข้[n. exp.] (fām jørakhē) EN: crocodile farm FR:
ฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์สมุทรปราการ ; ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการ[TM] (Fām Jørakhē) EN: Samut Prakan Crocodile Farm and Zoo ; Samut Prakan Crocodile Farm FR:
เหรา[n.] (hērā) EN: fabulous crocodile-like creature FR:
จะเข้[n.] (jakhē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
จระเข้[n.] (jørakhē) EN: crocodile ; alligator ; croc (inf.) ; Crocodylidae FR: crocodile [m] ; alligator [m] ; croco [m] (abrév.)
จระเข้บึง[n. exp.] (jørakhē beu) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้กินคน[n. exp.] (jørakhē kin) EN: FR: crocodile mangeur d'hommes [m]
จระเข้น้ำจืด[n. exp.] (jørakhē nām) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำจืดสายพันธุ์ไทย[n. exp.] (jørakhē nām) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้น้ำเค็ม[n. exp.] (jørakhē nām) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้น้ำกร่อย[n. exp.] (jørakhē nām) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้สยาม[n. exp.] (jørakhē Say) EN: freshwater crocodile ; Siamese crocodile ; Crocodylus siamensis FR: Crocodylus siamensis
จระเข้ทองหลาง[n. exp.] (jørakhē thø) EN: saltwater crocodile ; estuarine crocodile ; Crocodylus porosus FR: Crocodylus porosus
จระเข้ท้องเหลือง [n. exp.] (jørakhē thø) EN: crocodile FR: crocodile [m]
แข้[n.] (khaē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
เข้[n.] (khē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
ขี้หมา[n.] (khīmā) EN: knob on the crocodile's mouth FR:
ก้อนขี้หมา[n.] (kønkhīmā) EN: knob on the crocodile's mouth ; lump at the end of a crocodile's mouth FR:
กุมภา[n.] (kumphā) EN: crocodile FR: crocodile [m]
กุมภีล์[n.] (kumphī) EN: crocodile FR: crocodile [m]
กุมภิล[n.] (kumphin) EN: crocodile FR: crocodile [m]
นักกะ[n.] (nakka) EN: crocodile ; turtle FR:
นักระ[n.] (nakkra) EN: crocodile FR:
นักล่าจระเข้[n. exp.] (nak lā jøra) EN: crocodile hunter FR: chasseur de crocodiles [m]
หนังจระเข้[n. exp.] (nang jørakh) EN: crocodile skin FR: peau de crocodile [f] ; peau de croco [f] (fam.)
เนื้อจระเข้[n. exp.] (neūa jørakh) EN: crocodile meat FR: viande de crocodile [f]
เสแสร้งแกล้งบีบน้ำตาร้องไห้[X] (sēsaērong k) EN: shed crocodile tears FR: pleurer des larmes de crocodile
ตะเข้[n.] (takhē) EN: crocodile FR: crocodile [m]
ธงจระเข้[n.] (thongjørakh) EN: crocodile flag FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *crocodile*
Back to top