ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-crackle-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น crackle, *crackle*,

-crackle- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And as it did, Capricorn began to crackle and fade like the old page of a book growing transparent and thin as paper."และตอนนั้นเอง ร่างของคาปริคอร์นก็เริ่ม ปริแตกและจางลงเหมือนหน้ากระดาษเก่าๆ ...ร่างกายเริ่มจางลง และบางลงเหมือนกระดาษ
Johnson, Crackle and Howl. Yes!จอห์นสัน, ประทุและเสียงหอน ใช่!
That is a Shadow Approach with a Crackle Holler.นั่นคือวิธีการแชโดว์ที่มีประทุตะโกน

-crackle- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปะทุ[v.] (pathu) EN: erupt ; burst out ; flash up noisily ; pop ; break out ; gust ; burst ; break forth ; crackle ; decrepitate FR: éclater ; péter ; pétarder ; crépiter ; entrer en éruption ; jaillir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -crackle-
Back to top