ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crackbrained

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crackbrained*, -crackbrained-

crackbrained ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crackbrained (adj.) ที่ไม่มีเหตุผล See also: ที่ไม่สมเหตุสมผล Syn. irrational, crazy
English-Thai: HOPE Dictionary
crackbrained(แครค'เบรนดฺ) adj. โง่,บ้า

crackbrained ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เต็มเต็ง[adj.] (mai temteng) EN: nutty ; crackbrained ; having a screw loose FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crackbrained
Back to top