ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infinitely

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infinitely*, -infinitely-

infinitely ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无穷小[wú qióng xiǎo, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, 无穷小 / 無窮小] infinitesimal (in calculus); infinitely small
无限小[wú xiàn xiǎo, ˊ ㄒㄧㄢˋ ㄒㄧㄠˇ, 无限小 / 無限小] infinitesimal; infinitely small
无穷远点[wú qióng yuǎn diǎn, ˊ ㄑㄩㄥˊ ㄩㄢˇ ㄉㄧㄢˇ, 无穷远点 / 無窮遠點] point at infinity (math.); infinitely distant point

infinitely ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นับไม่ถ้วน[adv.] (nap mai thū) EN: countlessly ; infinitely ; innumerably ; incalculably ; numberlessly ; myriadly FR: infiniment ; incommensurablement (vx)
แสนกล[adj.] (saēnkon) EN: super clever ; infinitely tricky FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infinitely
Back to top